На бурятском благопожелания


Благопожелания уреэлнууд на бурятском языке

Бүмбэрсэг энэ дэлхэй дээрэ

Олон бэшэбди — буряaдууд,

Түрэл хэлэеэ мартангуй

Ажаhуухадамнай болохол hэн даа…

Түби дэлхэй дүүрэн

Таража ябаhан буряaдууд

Гэртээ бусаха гээшэ гүт?

Таламнай дуудан хүлеэнэл…

Эртэ урданайнгаа байдалые

Бусаажа шадахагүбди,

Буряадууд?

Түрэл орон нютагтаа

Туhа хургэжэ шадаха гүбди,

Буряaдууд?

Бэе бэеэ гамнажа,

Ойлголсохогүбди, буряaдууд?

Байгалаа сахижа шадаха гүбди?

Байдалаа амгалан болгохо гүбди?

Үри хүүгэдтээ — юу орхихобибди?

Иимэ асуудалнууд толгойдотной

Ерэнэ гү, буряадууд?

Монгол угсаатан — угаа мартанхай…

Юyгээ hанажа ябаhан

Буряадууд гээшэбибди?

Үхөөд бодоhон намайе

Бү муушалагты,

Саг муу болоо гэжэ

Намда бү хэлэгты!

Энэнhээ үлүүе үзөөбди,

Харин түрэл хэлэеэ

Эжы абанарнай алдаагүй

Ямаршье хатуу сагта.

Тиимэhээ мүнөөнэй сагта

Тоонто нютагаа, түрэл хэлэеэ

Мартахадамнай

Нүгэл бэшэ гү?

Ойлгоно гүт тэрэниие,

Буряадууд?!

Наранай туяадал,

Һарын толондол.

Шүүдэрэй дуhалдал,

Аадарай hолонгодол.

Аршаан булагтал,

Худагай уhандал.

Жэгтэй сэбэрхэн,

Дангина басаган.

Хэнэhээш гоёхон,

Гоохон хатан.

Yдэрэй hанаан,

Yдэшын зүүдэн.

Омог дорюун угтаял!

Yндэр наhатанаа хYндэлжэ

Уулзажа сагаалжа ябая!

Ургажа ябаhан аша, зээнэртээ

hаншаг сагаан хYгшэдтээ

Залуу хYдэр ажалшадтаа

Зол жаргалые Yреэнэб!

Алдар сэнхир хадагаа барижа,

Aлтан дэлхэйдээ сэржэмээ ургэе!

Yбгэн буурал аба эжыгээ хундэлжэ,

Yглоонэй элшэ нараар золгое!

Уг гарбалаа уhанда хаянгуй,

Yгэеэ hалхинда хиидхуулэнгуй,

Yреэлээ улхэжэ, заяагаа залгажа,

Yеын уедэ мунхэжэ жаргая!

Сагаан hараар! Сагаалганаар!

Сагаалганаар!

Мүнгөөр саhан будараад

Мүнхэ сагай эрьесые

Шэнээр эрьюулхэ хаhадаа

Шэнын нэгээр бусахань.

Yглөөнэй шаргал нараар

Yлгэн дэлхэйн шарай

Шэнээр задарха хаhадаа

Шэнын нэгээр эрьехэнь.

hаруул hайхан мүшэдэй

hулаар эмниhэн галхан

Шэнээр бадарха хаhадаа

Шэнын нэгээр хүрэхэнь.

Шэнэ жэлээр, хундэтэ минии уншагшад!

Гал улаан hармагшан жэлнай хун бухэндэтнай hайхан жаргал, амгалан байдал, омог амжалтануудые, сэбэр арюун инаг дуранай дээжые бэлэглэхэнь болтогой!

Сарюун hайхан сэдьхэлтнай хорон угэдэ бу оруужа,

Сэгээн сэбэр hанаантнай адаг мууда бу абтуужа,

Урагшатай талаантай эрмэлзэлтнай хохир тооhондо бу дарагдуужа,

Залгажа ябаhан ажал хэрэгтнай омог заяагаа бу алдуужа!

2016 ондоо ум амгалан ажаhуухамнай болтогой!

Гаража байһан Шэнэ жэлдэ

Газар дайдамнай үрэжэлтэй байг лэ,

Хото, хүдөө нютаг бүхэндэ

Хонин төөлэй, сагаан эдеэн дэлгэрэг лэ!

******************************

Гараһан жэлнэй гэр бүхэндэ

Зол жаргалай гэрэлээр сасарһай.

*****************************

Дэлхэй түбимнай дайнай утаа үзэнгүй,

Дэлгэр тэнюун сэлмэг байха болтогой!

*****************************

Наһан дээрээ наһа нэмэжэ байхадаа,

Айл аймагтаа, арад зондоо

Ута наһа, удаан жаргал үреэел!

*****************************

Жэл бүри жэгдэ амгалан,

Он бүри омог дорюун

Сагаалжа, һайндэрлэжэ байял даа!

Бурхандаа бадаруулhан зулатнай

Наhыетнай нэмэжэ байг,

Бурхандаа утаhан санзайтнай

Сэдьхэлыетнай арюудхажа байг,

Бурхандаа табиhан далгатнай

Баян хэшэгтнай байг,

Бурхандаа үргэhэн сайтнай

Һанаhан хэрэгыетнай бүтээжэ байг!

Сагаан hараар!

URAN-MEDIA » Уреэлнууд. Благопожелания

 

 

Хүбүүндээ

Төөлэйгөөр хүндэлхэ хүбүүтэй боложо,

Түрөөр бууха басагатай боложо,

hахал сагаан баабай боложо,

hаншаг сагаан эжы болотороо hуугаарайгты!

 

Жороо мориной жолоо бариха,

Хатарша хээрын хазар бариха,

Олон зоной түрүү болохо

Арад зондоо хүндэтэй ябаха

Эрхим hайн хүбүүн болог!

 

Хурим турын үреэлнүүд

Урин дободоо гэрээ табижа,

Уужам таладаа малаа үдхэжэ,

Эртэ бодожо, орой унтажа,

Олон зоной ударидагша боложо,

Түмэн зоной түрүү боложо,

Ута наhатай, удаан жаргалтай ябагты!

 

Урда үргэн хормойетнай

Үри хүүгэдтнай гэшхэжэ байг,

Хойто үргэн хормойетнай

Хони ямаан гэшхэжэ байг!

Мүнхэ hайхан сэргыетнай

Мориной жолоо элээжэ байг,

Мүнхэ hайхан богоhыетнай,

Айлшад ходо элээжэ байг!

 

Наhатай зондо үреэл

Зудгүй газартаа зуhажа,

Зоболонгүй нютагтаа жаргажа,

Үри хуугэдтээ үргүүлжэ,

Ута наhатай

Дала хүрэжэ дарайжа,

Ная хүрэжэ налайжа ябаарайгты!

 

Хүхиhэн газартатнай

Хүхы шубуун донгодог,

Нэрлэhэн газартатнай

Набша сэсэг ургаг

Сэргэhээтнай хүлэг бү таhараг

Сэдьхэлhээтнай  нүхэд бү таhараг

Алтан таряан амбар дүүрэг

Адуу малнай тала дүүрэг,

Орооhон орьёлог,

Огороднай үрэжэг.

Түрэл колхознай,

Округ соогоо суурхаг,

Шэлтэй хара хаягдажа

Соёл гэгээрэл хүгжэг.

Талые дүүрэн табан хушуун мал үдхэгты,

Хоймор дүүрэн

Хоёр хушуун үхибүүдые үдхэгты!

 

Адуу малаа удхэжэ,

Ажалай Герой болоорой,

Арадтаа, засагтаа магтуулжа,

Алтан орденоор шагнуулаарай

Үдэр бүри үнэтэй үгэ шагнажа

hара бүри hайхан үгэ шагнажа,

Арадтаа алдартай,

Зондоо суутай ябахатнай болтогой!

Хүдөө тала нютагууднай

Хэзээдэшье гандахые бү мэдэг!

Тала, гүбээ нугануудшни

Таряагаараа долгилжо байг лэ!

hаали фермэ бүхэндэмнай

hүн далай салгидаг лэ!

hаалиша малша хүнүүднай

hанаа дүүрэн байг лэ!

Город тосхон hууринууднай

Гоё hайханаар hалбараг  лэ

Түмэн залуу айлнууд

Түрэ хуримаар наяраг лэ!

(А.Жамбалон)

 

Мүн турэл нютагтаа

Арад зондоо хандаhан

Уран хурса үреэлнүүд

Урма зориг түрүүлэг!

 

Бальжима Бортоева — педагог-библиотекарь «МБОУ Зуткулейская средняя обшеобразовательная школа»

Уран хун

 

 

Хурим түрын үреэлнүүд - Soyol.ru


Гэрэл зураг: Павел Будаев
1. Аглаг тэнюун нютагтаа 
Айл боложо түбхинэгты, 
Аба эжы хоёроо 
Анхаран ходо һанагты. 
Хоёр хушуун үриие 
Хоймортоо тэнжээгты, 
Үетэн олон нүхэдөөрөө 
Ходол хүхюун ябагты. 
Буурал сагаан толгойтонһоо 
Үреэл шагнан һуугты, 
Үреэл хэлэһэн үгые 
Үдэрэй одон болгогты.

2. Сэлгеэ һайхан дайдадаа, 
Сэсэг ногоон нютагтаа 
Аба эжынгэй үреэлтэй 
Арад зонойнгоо дунда 
Ажалдаа шударгы суутайхан, 
Аялга хонгёо дуунуудтай, 
Омог сагаан сэдьхэлтэй, 
Олон хани нүхэдтэй, 
Айраг сэгээ дүүрэн, 
Аяга сайгаа үргэжэ, 
Наранай толо хаража, 
Наһанай үндэрые дабажа, 
Аша зээнэрээ тойруулан 
Амар амгалан һуугыт даа!

3. Үетэн нүхэдтөө илдамхан 
Өөр дундаа инагхан ябагты, 
Олзо ехэтэй, 
Олон хүүгэдтэй бологты!

4. Хуби заягаа холбожо байһан 
Хоёр залуушулнай 
Үнэр баян боложо, 
Үлзы зол жаргалтай, 
Энхэ амгалан, элүүр, 
Эдеэнэй дээжэ эдижэ, 
Эдэй һайханиие үмдэжэ, 
Али олон хэрэгүүдтээ 
Амжалтатай, урагшатай ябаг лэ!

5. Энэ айл боложо байһан 
Хоёр залуушуулнай, 
Үргэн һайхан нютагтаа 
Үнэр баян жаргажа һуугты. 
Буянта һайхан эхэ, эсэгын 
Нэрэ нэрлүүлжэ, 
Буряад зоной ажабайдалые 
Саашань үргэлжэлүүлжэ, 
Газар хотоймо олон малтай боложо, 
ЦК-да хүдэлхэ хүбүүдтэй боложо, 
Сэбэр һайхан басагадтай боложо, 
Олон зунай дунда 
Омог ехэтэй, 
Аба, эжын үреэлээр 
Амар амгалан, жаргажа 
Һуухань болтогой!

6. Хүхэ мүнгэн тэнгэри шэнги 
Үүлэн холбоотой, 
Хүрьһэтэ алтан дэлхэй шэнги 
Үндэһэн холбоотой, 
Үргэн мүрэн шэнги 
Эхеэрээ холботой, 
Үндэр модон шэнги 
Оройгоороо һалбаржа, 
Аша гушамнай 
Үндэр наһатай, 
Удаан жаргалтай, 
Баян үнэр, 
Бата һайхан 
Жаргажа һуухань болтогой!

7. Үргэн уужам үйлсэдөө 
Үндэр гэрээ тогтоогты, 
Наран мэтэ мандан, 
Набша мэтэ дэлгэрэн һуугты! 
Хүн зоной дунда 
Хуушан түүхэеэ шэнэлжэ жаргагты, 
Ажал дээрэ амжалта түйлажа, 
Аймаг соогоо алдартай ябагты. 
Арбаад хүбүүд, басагадай 
Аба, эжы боложо жаргагты, 
“Волга” машинатай баян боложо, 
Орден зүүмэ түрүү бологты. 
Аянда зөөлэн ябагты, 
Ашанар, зээнэртээ хүндэтэй ябагты!

8. Залуу наһанадаа золгожо, 
Эдир наһандаа инаглажа, 
Холшор наһаяа холбожо, 
Ойрые үзэжэ, 
Холые хаража, 
Алтан дэлхэй дээрэ 
Алдар ехэтэй боложо, 
Хүн зоной дунда 
Хүндэ ехэтэй боложо, 
Үбдэг тулама үбгэржэ, 
Һаншаг тулама хүгшэржэ, 
Үглөө бүхэндэ 
Шүүдэрэй шэные ойможо, 
Үдэр бүхэндэ 
Үүлэнэй сэлмэгые хаража, 
Үеын үедэ жаргахатнай болтогой! 

Инаг дураяа гэршэлһэн 
Эжэл хоёр ... ... нүхэднай! 

Үргэн ехэ ... 
Үнсэг хоймор ... 
Хормой доро түбхинөө 
Хангай нютаг ... 
Тоонто нютагай үршөөлөөр, 
Танил зоной үреэлээр, 
Эжы, абын буянгаар 
Энхэ, мэндэ тэнжэһэн, 
Эжэл хоёр хүүгэднай 
Угаа залгаха нангин зорилго 
Урда табижа ушарбад. 
Айл, аймаг, аха дүүгээ, 
Аба эжын үреэл тогтоон, 
... Һайхан тоонтодоо 
Утаа гарган түбхинөөд, 
Үри хүүгэд олонтой, 
Үнэр баян байдалтай 
Үргэн ехэ нютагтаа 
Үльгэр, жэшээ боломоор 
Үнэн сэхэ һуудалтай 
Үнэр бүлэ бологты! 
Бэе бэеэ гамнажа, 
Бэе бэеэ хүндэлжэ, 
Бэрхэшээлдэ зогсонгүй, 
Бэлэн харгы шэлэнгүй, 
Зориһондоо хүрэхэ, 
Зоной түлөө зобохо 
Золтой бүлэ бологты! 
Мянган жэлдэ дамжаха 
Мүнхэ нэрээ гамнажа, 
Үндэр ехэ наһатай 
Үбгэн буурал болотороо 
Үри бэеэ энхэржэ, 
Бэе мэндэ, ухаан һонор 
Бууса дээрээ жаргагты! 

* * *

 Хайрата манай ... 
 Үргэн ехэ дэлхэйдэ 
 Үргэжэ табиһан үримнай, 
 Бэеэ хүсэжэ үндыбэш, 
 Бэри боложо тодорбош. 
 Халуун дуранай, жаргалай 
 Хаһаш одоо ерээл даа. 
 Дэлгэр һайхан сэдьхэлтэй, 
 Даруу зандаал ябаарай. 
 Шэлэжэ олоһон нүхэртөө 
 Шэрүүн бүүхэн байгаарай. 
“Эрын зосоо эмээлтэ"– 
 Энээн тухай һанаарай. 
 “Баталһан гансашни Баргажанайл аад, 
 Бардамхан зантай юм гэжэл дуулдаа. 
 Баргажан, Яруунаар..." яахатнайб даа, 
 Баяртай, буянтайл жаргаһайт даа. 
 Абынгаа нэрые гамнажа, 
 Арюухан захяаень һанаарай. 
 Эжынгээ зангыень дабтажа, 
 Энхэргэн, налархай байгаарай. 
... дайдаяа манагша 
... нютагһаа үреэлтэй 
 Хүрьгэн хүбүүн ... 
 Хэлэхэ, захиха байнабди: 
 Эрхэ, хайратай хүүхымнай 
 Эжэл болгожо абаа хадаа 
 Гал гуламтымни эзэн гэжэ, 
 Ганса наһанайм хани гэжэ, 
 Үри, хүүгэдэйм эхэ гэжэ, 
 Үнэн һайхан нүхэрни гэжэ, 
 Энхэржэ, гамнажа һуугаарай, 
 Эрхим нүхэрынь болоорой. 
 Бэрхэшээл дүүрэн байдалда 
 Бэлэн харгы байдаггүй. 
 Харгын хэдыш хүшэр һаа, 
 Хоёр хадаа дабахат даа. 
 Олон зониие хүхеэжэ, 
 Ороһон нүхэдөө хүндэлжэ, 
 Айлай эрхим айл боложо, 
 Арюун жаргал эдлыт даа. 
 Наһан мүнхэ бэшэш һаа, 
 Нэрэл гээшэш мүнхэ юм. 
 Алдар нэрээ дамжуулха 
 Арюун ехэ үүргэ бии: 
 Мандаш зээнэр хэрэгтэй- 
 Манайш найдал иимэл даа.


Эгээл һайхые хүсэгшэ: 
Эгэшэ, дүүнэр, эжытнай.

ХУРИМАЙ ҮРЕЭЛНҮҮД

Түрэл садан нүхэдөө 
Хүндэтэйгөөр угтаарай, 
Холо ойрын айлшадтаа 
Халуухан сайтай һуугаарай. 
Нүхэсэһэн нүхэртөө 
Ниисэтэйхэн байгаарай, 
Хүдэлһэн ажалдаа 
Хүндэтэйхэн ябаарай. 
Ажаллаһан газартаа 
 Амжалтатай ябаарай. 

* * *

Альган дээрээ үргэжэ ябаһан 
Абаяа һанажа ябаарай, 
Алтатай зөөритэй боложо, 
Аша, гушаяа нэрлүүлээрэй. 

Үбэр дээрээ үргэһэн 
Эжыгээ һанажа ябаарай, 
Эжэл нүхэртэеэ 
Эбтэй амгалан жаргаарай. 

* * *

Түрэһэн гараһан гуламтаяа 
Түшэн, эрьен ябаарай, 
Түрэл садан нүхэдөө 
Хүндэтэйгөөр угтаарай, 
Хадам аба, эжыгээ 
Хайрлахадажа үргөөрэй. 

* * *

Хүнэй хажууда зэргэлхэ хүбүүтэй болоорой, 
Хүлэгэй хойно жороолхо унагатай ябаарай. 

* * *

Абдар соохи бараагаа 
Элээжэ, эдлэжэ ябаарай, 
Үхэг соохи эдеэгээ 
Эдеэшэгээр шанаарай, 
Бууһан айлшадые үүдэндэ угтаарай, 
Мордоһон айлшадые шиидхэжэ гаргаарай. 

* * *

Хаяагаа халан һуу, 
Хадам эжытэеэ зохин һуу. 

* * *

Хадамай холо газарта 
Эхэеэ һанажа ябаарай, 
Бэрхэшээлтэй сагай болоо һаань, 
Эсэгэеэ һанажа ябаарай. 

* * *

Алтан дэлхэйн нюрган дээрэ 
Ажабайдал бэлэглэһэн 
Аба, эжы хоёрһоош 
Үнэтэй юумэн байхагүй, 
Үе наһандаа һанажа ябаарай! 

* * *

Ороһониие угтажа, 
Гараһаниие үдэшэжэ, 
Урдуураа гараһаниие ундалуулжа, 
Хойгуураа гараһаниие хүндэлжэ ябаарай! 

* * *

Ошоһон газартаа олон боложо, 
Байһан газартаа баян боложо, 
Хододоо һайн ябажа, 
Энхэ амгалан жаргаарай! 

* * *

Зондо хэлсүүлэнгүй, 
Золтой жаргалтай 
Бэри гүүлэжэ ябаарай. 
Эрын ухаанда абтангүй, 
Эхэнэрэй дээжэ 
Эрхим гүүлэжэ ябаарай! 

* * *

Хара торго хадхан ошоорой, 
Хадам баабайдаа мүргэн ошоорой. 
Хүхэ торго хүшэн ерээрэй, 
Хүрьгэн хүбүүндэ мүргэн ошоорой! 

* * *

Долоон ханатай гэрые 
Добо газарта бодхоожо, 
Долоо, найман хүбүүдэй 
Эхэнь боложо жаргаарай! 

* * *

Бадма сэсэгэй дэльбэ зөөлэн, 
Басаган үриин гар зөөлэн гэһэн ёһоор 
Гурбан зөөлэнөөр эхэ, эсэгэеэ үргэжэ ябыш даа. 

* * *

Улаагшан үнеэнэй ерэхэдэ, 
Һуулга барин угтаарай. 
Ураг эльгэнэй ерэхэдэ, 
Уураг улаан сайгаар угтаарай. 

* * *

Бии бэлигтэй, дүүрэн хэшэгтэй, 
Дутуугүй хүсэд, дундагүй дүүрэн, 
Унтаршагүй унайтай, залиршагүй залитай, 
Олон зоной дунда 
Тэгшэ һайн айл гэлсүүлжэ ябагты. 

* * *

Гэр бүлэ боложо, 
Гуламтатай болобот. 
Залуухан айл боложо, 
Заһалтай болобот. 
Үглөө бүри утаа бурьюулха, 
Үдэр бүри зониие хүндэлхэ 
Айл бүлэ боложо, 
Бууса заһаба гээшэт. 

* * *

Зандан модон мэтэ оройһоо дэлгэржэ, 
Ганга мүрэн мэтэ оёорһоо дэлбэржэ, 
Хүхэ мүнхэ тэнгэри мэтэ, 
Хүрьһэтэ алтан дэлхэй мэтэ, 
Айхын аюулгүй баатар мэтэ, 
Алдахын гэнэгүй хубилгаан мэтэ, 
Хотоороо дүүрэн малтай боложо, 
Хоймороороо дүүрэн үхибүүдтэй боложо, 
Аша, гушаяа хаража, 
Амгалан жаргал эдлэжэ, 
Үндэр ехэ наһатай 
Үбгэн, хүгшэн болохотнай болтогой! 

* * *

Үрхөөртнай наранай туяа орожо байг, 
Үүдээртнай үбгэд хүгшэд орожо байг, 
Хойгуураа гараһан хүниие хонуулжа, 
Урдуураа гараһан хүниие ундалуулжа, 
Ерэһые баярлуулжа һуугаарайгты. 

* * *

Үреэ унагантнай морин болог, 
Үри хүүгэдтнай хүн болог. 
Энхэ жаргалтай, мүнхэ нэрэтэй, 
Баян бэлигтэй, дүүрэн хэшэгтэй һуугаарайгты. 

* * *

Найман Намсарайдал баян бологты, 
Найдан шүтөөндэл үнэр бологты. 

* * *

Дэлхэйн хэшэгээр баян боло, 
Дээдын үреэлээр үнэр боло. 

* * *

Сэргэһээш агтын жолоо бү таһараг, 
Богоһоһоош хүнэй хүбүүн бү таһараг. 

* * *

Уужам тоонто нютагтаа, 
Үлзы һайхан дайдадаа 
Улаан нараяа угтажа, 
Удаан жаргал эдлэгты. 

* * *

Эрдэниин хатууе эдлэжэ, 
Эрдэмэй мэргэниие һомолжо, 
Булаг шэнги мүнхэ эдеэтэй, 
Бута мэтэ олон малтай, 
Гуламта хотоймо үнэр, 
Губи хотоймо баян, 
Шаргал уужам дэлхэй дээрэ 
Шадал тамир ехэтэй, 
Нюур урихан, нюрга бэхитэй, 
Зуун наһатай болотороо 
Зуд, зоболон үзэнгүй, 
Золтой, жаргалтай ажаһуухатнай болтогой! 

* * *

Торго эсхэхэ басагатай, 
Төөлэй хүндэхэ хүбүүтэй, 
Ерэхэдэмнай ехэ боложо, 
Ороходомнай олон боложо, 
Харанхыда хаража ядахагүй, 
Һанаһандаа хүрэжэ, 
Һарбайһанаа адхаха үритэй, 
Тогоондо багтахагүй төөлэй табижа, 
Тооложо барахагүй ашанартай боложо байгты! 

* * *

Эдижэ байһан эдеэгээр таһалдангүй байгты, 
Эдлэжэ байһан зөөреэр дуталдангүй байгты. 
Түлижэ байһан галаа залираангүй һуугты, 
Түрэл һайхан нютагтаа жаргажа һуугты. 

* * *

Үри хүүгэдээ үргэжэ, 
Уг удамаа үргэлжэлүүлэгты. 
Аба эжыгээ хүндэлжэ, 
Алдартань хүргэгты. 
Алтан түрэеэ найрлажа, 
Аша гушаяа эрхэлүүлэгты. 

* * *

Алта мүнгөө арадаа үргэлжэ ябагты. 
Аша гушаяа үбэр дээрээ үргэжэ ябагты. 

* * *

Алта мүнгөөрөө бэшэ, 
Ажал хэрэгээрээ суурхагты. 
Айл аймагаа хүндэлжэ, 
Айлшадаар бү таһалдагты. 
Элүүр энхэ һуудалтай, 
Элбэг дүүрэн байдалтай, 
Үргэн тэнюун гуламтатай 
Айл боложо һуугты. 

* * *

Эбдэршэгүй эбтэй, 
Һалашагүй дуратай, 
Ута наһа наһалжа, 
Удаан жаргал эдлэжэ, 
Амгалан жэгдэ, тэгшэ һайхан 
Һуухатнай болтогой! 

* * *

Үргэһэнтнай хүн болог, 
Үдхэһэнтнай мал болог. 

* * *

Наран мэтэ мандан, 
Набша мэтэ дэлгэрэн һуугты. 
Үрхөөртнай ороһон наран туяа үгэг, 
Үүдээртнай ороһон үбгэд үреэл хэлэг. 

* * *

Буян хэшэгтэй ханилжа, 
Уян сэдьхэлтэй ябагты. 
Хатуу зориг барижа, 
Хамаг бэрхэшээл дабагты! 

* * *

Аха заха зоноо 
Хүндэлжэ хододоо һурагты, 
Эхэ эсэгын захяае 
Эдлэжэ дүүрэн ябагты. 

* * *

Урда хормойгоо аша гушанартаа гэшхүүлээрэй, 
Хойто хормойгоо хони хурьгадтаа гэшхүүлээрэй. 

* * *

Хоймор дээрээ хоёр хушуу үри үдхэ, 
Хотон дээрээ табан хушуу мал үдхэ. 

* * *

Үдэр бүри юрөөл баярые дуулажа байгаарай, 
Һара бүри һайн заяа оршожо байгаарай, 
Найман Намсарай мэтэ баян болоорой, 
Найдан шүтөөн мэтэ үнэр болоорой, 
Адуугаа танишагүй баян болоорой, 
Ашаяа танишагүй үнэр болоорой. 

* * *

Хүнэй хүбүүн богоһыетнай элээг, 
Хүлэгэй унаган сэргыетнай элээг. 

* * *

Хада гэшхэбэб гэжэ, 
Халюу гэшхэжэ ябаарай. 
Бута гэшхэбэб гэжэ, 
Булга гэшхэжэ ябаарай. 

* * *

Үргэн дэлхэйн үргэмжөөр 
Үлзы һайхан һуугаарайгты, 
Үндэр тэнгэриин эбигээлээр 
Үнгэ һайхан һуугаарайгты. 
Гал ехэ гуламтыемнай сахижа, 
Гарал ехэ угыемнай залгажа, 
Үргэн дэлхэй эхэдээ үргэгдэжэ, 
Сэбэр һайхан шарайтаниие, 
Сээжын ехэ ухаатаниие 
Эсэгэлхэ болооройгты, 
Һүр ехэ зоргтониие, 
Һүлдэ ехэ заяатаниие 
Нагасалха болооройгты. 
Эдеэнэй һайханиие эдижэ, 
Үнгэ һайхан ябаарайгты, 
Эдэй һайниие эдлэжэ, 
Энхэ мэндэ ябаарайгты. 

* * *

Түлиһэн галтнай 
Түмэн жэлдэ бадаруужаг, 
Түрэл ногоон дайдадаа 
Түмэн боложо һуугаарайгты. 
Гэртэтнай наранай толон 
хододоо задараг лэ, 
Сэдьхэлдэтнай бэлигэй дээжэ 
хэтэдээ задараг лэ! 

* * *

Хүндэтэ ... ... .. хоёр! 
Эжы абатнай, айл хотонтнай 
Та хоёройнгоо хүсэл зориг дэмжэжэ, 
Хотоймо ехэ хурим, 
Нахиима ехэ найр хэжэ, бултыемнай баясуулан байнал. 
“Хүнэй басаганай зол – харида" гэдэгээр 
..... хүнэй нүхэр болобош. 
Үлбэр хүниие аргалаад, 
Үнэтэй һайхан сэдьхэлтэй, 
Үгы юумые бии болгодог 
Үнэр арьбан гартай 
Зохидхон бэри гэлсүүлээд, 
Зондоо хүндэтэй ябаарай. 

* * *

Хүндэтэ үринэрнай, бэе бэедээ 
этигэлтэй ябагты. 
Бэжэр мүнгэн сэргэдэтнай 
Бууһан айлшадаа угтажа, 
Буян хэшэг арьбадхан, 
Баян бардам айл болон жаргагты. 

* * *

Үеынгөө нүхэдэй ерэхэдэ, 
Үүдэеэ сэлин угтаарайгты, 
Һонин үгын эхиндэ 
Һайхан хэрэг арьбадхаарайгты. 

* * *

Табан хушуун малтнай тарган, 
Тараг, айрагтнай билтаржа байг, 
Һүри үбһэнтнай элбэг, 
Һү, тарагтнай билтаржа байг. 

* * *

Намда табиһантнай наян болог, 
Зондо табиһантнай зуун болог. 

* * *

Хадаһаа наашаа харгытай байгты, 
Хаанһаа наашаа урагтай һуугты. 

* * *

Шүүдэртэ норохогүй годоһо оёгты, 
Хаанһаа наашаа урагтай һуугты. 

* * *

Халюун малгай хиидхүүлжэ , 
Хэшэг буян тогтоожо ябаарайгты, 
Хүгшэн наһатаниие хүндэлжэ , 
Хүүгэд багашуулые хайрлажа ябаарайгты. 
Булган малгай хиидхүүлжэ, 
Буян хэшэг дэлгэжэ ябаарайгты, 
Бүхы шадалаа гаргажа, 
Бүгэдэ олондоо хүреэлэгдэжэ ябаарайгты. 

* * *

Аянда ябабал олзотой, 
Анда ябабал, ганзагатай ябаарай, 
Аба эжыдээ ашатай, 
Аха дүүдээ хайратай ябаарайгты. 

* * *

Ахай абгайнараа хүндэлжэ, 
Арай багашуулые хүтэлжэ, 
Адар шангаар хашхарангүй, 
Аали номгон ябаарай. 
Багашуулда ахань боложо, 
Ехэшүүлдэ дүүнь боложо, 
Эгэшэб гэжэ энхэржэ, 
Дүүб гэжэ дүнгэжэ ябаарай. 

* * *

Алтан наранай туяагаар гаража, 
Арбан табанай һарын гэрэлээр гаража ябагты. 
Талын сэсэг шэнги сарюун, 
Хадын уһан шэнги арюун ябагты. 
Далай шэнги долгилжо, 
Дайда шэнги сэсэглэжэ ябагты! 

* * *

Булагай уһандал адли 
Тунгалаг сэдьхэлтэй, 
Булад эритэдэл адли 
Хурса ухаатай ябаарайгты. 
Удхалан хэлэжэ, 
Уянгалан дуулажа, 
Һайн һанаатай, 
Һайхан сэдьхэлтэй ябагты. 

* * *

Үдэр бүхэндэ жаргалай һайханиие үзэжэ, 
Үглөө бүхэндэ наранай һайханиие хаража, 
Урда һайхан хормойетнай 
Аша, зээнэртнай гэшхэжэ, 
Хойто һайхан хормойетнай 
Хони, ямаадтнай гэшхэжэ, 
Элүүр энхэ, зол жаргалтай, 
Эбтэй эетэй хүүгэд, зээнэрээрээ 
Үлзы хэшэгтэй үнэр баян, 
Үндэр наһатай, үбшэ зоболонгүй, 
Аша зээнэр – амтатай гэлдэн, 
Амгалан тэнюун ажаһуугыт даа! 

* * *

Мүнгэн шэнги мүнхэ нэрэтэй, 
Мүшэн шэнги мүнхэ солотой, 
Түмэн зоной түрүү ябаарайт, 
Олон зоной орой ябаарайт. 

* * *

Уула шэнги үндэр ухаатай, 
Далай шэнги номин зүрхэтэй, 
Холые хаража бүһэлэн тойрохо 
Бэрхэ хүбүүд, басагад болооройт! 

* * *

Худан ехэ уһатай, 
Хуудам үргэн талатай, 
Хамтын баян ажалтай, 
Хани олон нүхэдтэй, 
Үндэр сагаан байшантай, 
Үнэр золтой һуугаарайт. 

* * *

Хүн ехэ ахамадаа 
Хүндэлжэ ябагты, 
Холын замда гарахадаа – 
Хошон үгыень һанажа ябагты, 
Үнэтэ шухаг һургаалаа 
Үри бэедээ дамжуулжа ябагты! 

* * *

Үглөө бүри наранай гарахые угтажа, 
Үдэр бүри ажалай амжалта туйлажа. 
Үбгэд хүгшэдөө улам ехэ хүндэлжэ, 
Үетэн нүхэдтөө улам ехэ хүндэтэй. 
Үри хүүгэдээ үнэр баян үргэжэ, 

* * *

Урдуураа гараһан айлшадые ундалуулжа, 
Хойгуураа ябаһан айлшадые хонуулжа, 
Ута наһатай, 
Удаан жаргалтай ябыт даа. 
Алтан сэргэ бодхоожо, 
Агтын туруу унажа, 
Худа урагудаа угтажа байгты, 
Түрэдэ нэрэтэй, 
Түмэндэ суутай 
Арадтаа алдартай, 
Сэдьхэл дүүрэн, 
Сэбэр һайхан ябагты! 
Үри хүүгэдээ үргэн һургажа, 
Үнэр баян ажаһуугты, 
Үндэр зэргэдэ тэдэнээ хүргэжэ, 
Үтэлхэ наһандаа золтой жаргагты! 

Праздничные открытки от Ариг Ус со старинными благопожеланиями

Каждый праздник мессенджеры разрываются от сообщений. Родственники, друзья, коллеги и знакомые спешат поздравить друг друга безликими стихами и картинками из Интернета. Вы не тратите много времени, но в то же время «ставите галочку». Мы посчитали, что в Сагаалган это повториться не должно и «смастерили» тёплые открытки.

На открытках Ариг Ус online вы увидите старинные благопожелания на бурятском языке и их перевод на русский. Кстати, это не просто перевод. Речь идёт о творчестве замечательного поэта, нашего земляка Баира Дугарова. Баир Сономович любезно согласился предоставить нам тексты из своего сборника бурятской народной поэзии «Алтаргана» (1998 года).

Отметим, что мы пытались «столкнуть» на открытках традиции и современность. Потому, подбирая иллюстрации, мы обратили внимание на творчество профессионального фотографа, уроженца Улан-Удэ Никиты Буланова и были рады его отклику.

Сегодня мы публикуем нашу небольшую коллекцию. Сохраняйте себе, делитесь в соцсетях и рассылайте в «вайбере». С наступающим праздником!


Кстати, наши открытки вы уже можете найти в соцсетях.

Burlang.Zugaa: Бурятский разговорник

Приветствие Амаршалга
Здравствуйте! Сайн байна! Сайн! Мэндээ!
Добрый день! Амгалан үдэр!
Добрый вечер! Амгалан үдэшэ!
Как поживаете? (при встрече) Һайн байна гүт?
Все ли у вас хорошо? Һайн гүт?
Хорошо ли? Һайн гү?
Хорошо, в порядке, спасибо Һайн, һайн даа! Һайнта даа!
Давайте встетимся в фойе Фойе соо уулзая
Какие новости? Юу һонин бэ?
Давно Вас не видел Таниие үнинэй хараагүйб
Я тоже Би баһа
Вот моя визитная карточка Энэ минии визитнэ карточка
Передавай привет Баиру Баярта мэндэ хүргөөрэй
Передам Хүргэхэб

Как можно поздравить с Сагаалганом в 2021 году?

Сагаалган (праздник Белого месяца) – один из главных в буддистском календаре – отмечают в Бурятии, Туве, Забайкальском крае, на Алтае и в Калмыкии в конце зимы – начале весны. В 2021 году дата его празднования приходится на 12 февраля.

Он знаменует наступление Нового года и олицетворяет обновление человека и природы. Празднование длится в течение месяца. В это время проводится множество обрядов.

Так, за два дня до Саггаалгана, на 29-й день по лунному календарю в монастырях устраивают ритуальный костер «Дугжууба», в котором сгорают все враги веры. За 3 дня до праздника совершается молебен, посвященный дхармапалам – 10-ти божествам-защитникам Учения.

Во время обряда гутор каждый дом очищают от негатива, который накопился за год. В храмах идут торжественные службы – хуралы, после которых настоятели поздравляют верующих.

На нашем сайте представлены поздравления с Сагаалганом на бурятском языке и на русском языке, которые будет приятно получить вашим родным и друзьям, коллегам по работе и партерам по бизнесу.

Поздравления с Сагаалганом на бурятском языке

Традиционно с этим праздником поздравляют, используя выражения «Сагаалганай амар мэндэ» или «Сагаан hарын мэндэ». Более современный вариант – «Сагаалганай баяр/мэндэ (хүргэе)» или «Сагаан hарын мэндэ (хүргэе)» – (Поздравляю) с Сагаалганом!

У бурят существует традиция произносить по случаю праздников благопожелания, которые передаются из поколения в поколение. Одним из важных обрядов является ритуал поздравления с праздником Белого месяца «Золгохо» или «Золголго».

Таким образом люди проявляют уважение к близким людям и желают им благополучного нового года. Поздравлять родственников принято по старшинству и степени родства, причем младшие чествуют старших.

Устоявшиеся выражения для поздравления с праздником Сагаалган:

САГААЛГАНАЙ (или САГААН hАРЫН) АМАР МЭНДЭ!» или «САГААН hАРЫН МЭНДЭ ХYРГЭЕ.

Сагаан hараар! – Поздравляем всех с Белым месяцем!

Буянтнай булаг мэтээр дэлгэрэг!- Пусть ваши благодеяния будут как родник.

Хайратнай адис аршаан болог! – Пусть милость ваша будет подобно источнику!

***
Сагаан hараар, Сагаалганаар!
Сарюун дорюун убгэд, хугшэд!
Сасуу олон уеын нухэд!
Сагаалганай амар мэндэ!
Сагаалганай амар мэндэ!
Жэл бухэндэ жэгдэ амгалан,
Он бури омог дорюун,
Олон жэлдэ олошорон байхадаа,
Одоо жаргал эдлэхэбди бултадаа!

***
Эхэ газартам, эсэгэ дэлхэйдэм,
Буряад орондом, бууса тоонтодом
Бужа ерэбэш даа Сагаан hарамнай, Сагаалгамнай.
Нэгэ наhа нэмээжэ ерэбэш даа,
Угай заншалаар угтахабди даа.
Арад зоноо амаршалнаб даа
Саган hараар, Сагаалганаар.

Согласно традиции, первый день праздника нужно провести в кругу близких. В это время также принято ходить в гости и отправлять друг другу поздравления с Сагаалганом на бурятском языке.

***
Саган hара сэлмэжэ
Сагай байдал хубилба.
Саган эдеэн дэлгэржэ
Сагаалгамнай эхилбэ!

Унгын сэсэгууд hалбаржа,
Ургэн талые гоёог лэ.
Таряан ногоон эбхэржэ
Тарган жэл орог лэ!
***
Сагаа hара сахилзаhаар
Саган hара морилоол даа
Сагынь болоод салгидаhаар
Саган эдеэн дэлгэрбэл даа.
Саган хуhан сэргэдэмнай
Сагаалгамнай ерээд буугаа
Саган сэдьхэлhээ бэе бэеэ
Сагаалганаар золгоел даа…
Арад зондоо Сагаан hара
Аза жаргал уреэгээл даа
Нэрэ солынь магтан ургоод,
Нэгэ наhа нэмээгээл даа…

Поздравления с Сагаалганом на русском языке

Поздравить с Сагаалганом по-русски можно зачитав представленные на этой странице стихи вслух на празднике, отправить по электронной почте или разместить на своей странице в социальной сети.

***
Светлый праздник Сагаалган
Сегодня мы встречаем,
Вам привет горячий свой
От сердца посылаем!

Здоровья, мира и добра
От души желаем!
ССагаалганом всех друзей
Нынче поздравляем.

***
Пророчит лунный календарь,
Что новый год уже настал,
Приходит к нам Сагаалган,
Монгольский счет идет годам.

Пусть обновляется природа,
Приносит счастье нам на годы,
И очищается душа,
Как белый снег она свежа.

Ведь наша жизнь полна чудес,
Как Будды красочный дворец.
Придет Богиня Палден Лхамо,
Как рассердившаяся мама.
Но встретим мы её теплом,
Чтоб все вернулось к нам потом.

Обряд Дугжуубы пройдем,
Не будем думать о плохом.
Золгое! Поздравляю я,
С Сагаалганом вас, друзья!

***
Белый месяц! Белый месяц!
Месяц долгожданный!
Сагаалган – народный праздник,
Он всегда желанный.

Эх, и весело же нам,
Отмечаем Сагаалган!

Вы сжигайте на костре
Все свои напасти!
Выше к солнцу пусть летит
Конь вороней масти!

Эх, и весело же нам,
Отмечаем Сагаалган!

***
Пророчит лунный календарь,
Что новый год уже настал,
Приходит к нам Сагаалган,
Монгольский счет идет годам.

Пусть обновляется природа,
Приносит счастье нам на годы,
И очищается душа,
Как белый снег она свежа.

Ведь наша жизнь полна чудес,
Как Будды красочный дворец.
Придет Богиня Палден Лхамо,
Как рассердившаяся мама.
Но встретим мы её теплом,
Чтоб все вернулось к нам потом.

Обряд Дугжуубы пройдем,
Не будем думать о плохом.
Золгое! Поздравляю я,
С Сагаалганом вас, друзья!

Поздравления с Сагаалганом на русском языке могут прозвучать на официальных и неофициальных мероприятиях, которые проводятся в эти дни на предприятиях, в учреждениях культуры, школах и вузах. Эти стихи украсят собой стенгазеты, которые выпускают к празднику.

***
Праздник бродит по свету
Входит в детские сны
В день рождения планеты,
В день рождения луны.

Позабудем печали,
Миром кончим раздор,
В этот день начинаем
С Буддой мы разговор.

Пусть закружится ехор,
Как в степи белый снег.
Радость – это неплохо.
Счастлив будь, человек!

Пусть натянуты нервы,
Скачет конь как огонь,
А прибудет пусть первым
Белый в яблоках конь.

Праздник бродит по свету,
Скоро будет весна.
С днем рожденья, планета!
С днем рожденья, луна!

Поздравления с Сагаалганом на бурятском с переводом

Не забудьте в эти праздничные дни уделить внимание тем, кто вам дорог! Теплые слова поздравления с праздником Сагаалган по-бурятски с переводом на русский язык помогут вам выразить теплые чувства по отношению к близким людям.

***
Гаража ерэпэн энэ шэнэ жэлдэ
Газар дайдамнай урэжэлтэй байг лэ,
Хото город, худоо нютаг буридэ
Хонин тоолэй , сагаан эдеэн дэлгэрэг лэ!
Хун бухэн- хугшэн залуу илгаагуй
Хунгэн солбон энхэ элуур ябаг лэ!

Пусть сбудется все, что вами задумано,
Пусть приумножатся ваши богатства.
Пусть небо высокое вас благословит,
Пусть мать-земля вас счастьем одарит,
Пусть будут у вас дети и внуки,
Пусть не смолкает веселый смех!
Да будет так.

***
Шэнэ жэлдэ шэн зоригтой,
Жэбжэгэр задарюун бэетэй,
Жаргал дүүрэн шарайтай.
Ябахатнай болтогой!

Будьте здоровы в Новом году
Будьте стройны и красивы,
Пусть сияют радостью ваши лица.
Да будет так!

***
Абын эжын уреэлтэй
Аглаг тэнюун нютагтаа
Арюан hайхан байдалтай
Амгалан hуухатнай болтогой!

С благословения родителей,
На благодатной земле,
Живите счастливо и в достатке!

150 Удачи и наилучших пожеланий Цитаты, высказывания и сообщения

Во время особых случаев, таких как дни рождения и свадьбы, будь то в семье или в кругу друзей, высказывание наших наилучших пожеланий стало неофициальной традицией. Это неофициально, поскольку на самом деле нет никаких правил, которым нужно следовать, скорее, это то, что мы, естественно, делаем для своих близких. Мы выражаем нашу заботу и любовь, даря подарки вместе с нашими наилучшими пожеланиями. Мы делаем это не только во время особых мероприятий, но и когда любимый нам человек болен и мы хотим, чтобы он знал, что молимся за его быстрое исцеление.

Это прекрасно, потому что это напоминает человеку, насколько он важен в нашей жизни, и что мы всегда будем желать ему всего наилучшего во всем, через что он проходит в жизни. Помимо написания наших наилучших пожеланий с помощью карточек, это также можно сделать лично или в личной беседе.

В наши дни в магазинах продается много открыток с заранее написанными наилучшими пожеланиями разного дизайна, длины и цены. Хотя покупка карты экономит нам время, она становится более личной и особенной, если мы делаем написанные от руки пожелания для наших близких.Неважно, копируете ли вы цитаты из Интернета, главное - это то, что говорит ваше сердце. Если мы будем искренними, любимый человек обязательно оценит наши усилия. Если вы также передадите свои наилучшие пожелания в речи, каждый сможет увидеть вашу честность, которая иногда намного лучше, чем дорогие подарки. Желать кому-то всего наилучшего - это то, чем мы должны заниматься все время, потому что это отличный способ проявить ко всем доброту и любовь.

Возможно, вам стоит взглянуть на длинный список цитат с наилучшими пожеланиями, который мы подготовили для таких людей, как вы, которым трудно подобрать правильные слова, чтобы написать или сказать.Мы надеемся, что они вам нравятся, и, пожалуйста, дайте знать вашим близким, что мы тоже желаем им всего наилучшего!

Цитаты удачи и наилучших пожеланий

1. И желаю вам всего наилучшего во всех новых начинаниях, которые жизнь приготовила для вас.

2. Я нахожу, что мое сердце поет припев от твоих счастливых новостей. Удачи тебе в это радостное время.

3. Храните свои наилучшие пожелания близко к сердцу и смотрите, что происходит.

4.Не бойтесь двигаться вперед. Будущее светлое.

5. Удачи и добрых пожеланий. Да благословит вас Бог в том, что вы делаете. Это мое самое сердечное пожелание именно вам.

6. Желаю вам успехов во всем, что вы делаете. Удачи.

7. Успех приходит только к тем, кто верит в себя и готов побеждать. Удачи.

8. Я желаю вам только самого лучшего.

9.Переход к новому этапу жизни может быть непростым процессом. Желаем вам удачи во всех ваших будущих начинаниях, у вас все будет хорошо.

10. Делать невозможное - это весело. Всего наилучшего.

11. Удачи вам в переходе на следующий этап своей жизни. Без сомнения, вы и дальше будете добиваться успеха во всех сферах.

12. Пусть успех всегда будет с тобой. Желаю удачи.

13.Желаю вам преуспеть и выйти с честью. Всего наилучшего.

14. Пусть вы летите высоко в жизни, и успех всегда будет с вами.

15. Постарайтесь немного усерднее, чтобы стать немного лучше. Всего наилучшего.

16. Будущее светлое и красивое. Любите это, стремитесь к этому и работайте для этого.

17. Мое сердце наполняется радостью при звуке вашей благой вести. Удачи тебе, дорогой друг.

18.Будьте сильны на своем пути к успеху, трудности, с которыми вы сталкиваетесь, ничто по сравнению с радостью успеха.

19. Удачи вам на пути к следующей главе, которую вам предлагает жизнь.

20. Удачи и добрых пожеланий. Да благословит вас Бог в том, что вы делаете. Это мое самое сердечное пожелание именно вам.

21. Если вы можете это мечтать, вы можете это сделать. Наилучшие пожелания вашего светлого будущего.

22.Желаю всем успехов, счастья и радости в жизни.

23. Вы невероятно много работали. Удачи. Мы гордимся тобой.

24. Не оглядывайся. Ибо светлое будущее впереди.

25. Вы зарекомендовали себя как очень квалифицированный человек, способный творить великие дела в своей жизни. Продолжайте заставлять нас гордиться, сталкиваясь с новыми испытаниями и приключениями.

26. Большая мечта.Сверкни больше. Сияй ярко.

27. Маленькая улыбка, подбадривание, немного любви от близкого человека, маленький подарок от дорогого человека, наилучшие пожелания в наступающем году. Они делают счастливого Рождества. - Джон Гринлиф Уиттиер

28. Чтобы достичь великих дел, мы должны не только действовать, но и мечтать, не только планировать, но и верить, наилучшие пожелания на экзамене. - Ральф Чаплин

29. Держите свои наилучшие пожелания и самые большие цели близко к сердцу и посвящайте им время каждый день.Если вы действительно заботитесь о том, что делаете, и усердно работаете над этим, вы почти ничего не сможете сделать. - Мельчор Лим

30. Храните свои наилучшие пожелания близко к сердцу и смотрите, что происходит. - Тони Делизо

31. Желание на день рождения, которое ты должен загадать, задувая свечи на своем торте, но в этот особенный год, когда я тебя знаю, я хотел бы исполнить «свое» желание. Друзья, которыми мы сейчас являемся, останутся навсегда, поскольку девушка, которую я знаю сейчас, может быть моим лучшим другом навсегда.- Линн Дэвис

32. Удачи твои пожелания - мои. Пусть всегда светит ваше будущее. Удачи. - Ральф Чаплин

33. Я рад слышать, что Вы начинаете свой бизнес после отличного опыта работы. Мои добрые пожелания всегда с тобой. - Ральф Чаплин

34. Наилучшие пожелания вам в день рождения, пусть этот день будет наполнен счастьем, днем, который так важен для вас, и воспоминаниями, которые вы будете беречь. - Сьюзан Смит

35.Наилучшие пожелания вам по мере продвижения от одного этапа жизни к другому. Хотя это может быть трудное время, результаты, которых вы достигнете, стоят всей вашей тяжелой работы. - Раджеш Манкар

36. Самое лучшее пожелание в новом году: пусть во всем мире будет больше свободы мысли! Полям нужен дождь; истинам нужна свобода мысли. - Мехмет Мурат Илдан

37. Вы родились вместе, и вместе вы будете во веки веков, но пусть будут места в вашей близости.И позвольте ветрам небес танцевать между вами. - Халиль Джебран

38. Я желаю вам всех ваших завтрашних мечтаний, я желаю вам верить, что все они сбудутся. Я желаю вам всего этого, но помните, что иногда все желания и мечты зависят от вас. - Ральф Чаплин

39. Мне жаль, что у меня не было возможности предоставить вам жилье, я был бы горд сделать это, буду рад получить известие от вас в любое время, когда ваши обязательства дадут вам час и останутся с наилучшими пожеланиями для себя, семьи и схема.- Джон Хоули

40. Мои тревожные воспоминания, мое сочувствие и мои наилучшие пожелания непреодолимо возбуждаются, когда я вижу в любой стране угнетенный народ, развевающий знамена свободы. - Джордж Вашингтон,

41. Надеюсь, ваша ноша становится легче и с каждым днем ​​становится немного ярче.

42. Я очень рад узнать, что удача наконец нашла тебя. С наилучшими пожеланиями, друг мой.

43.Мы зашли сказать, что будем очень по тебе скучать. Все лучшее для вас.

44. Я верю в тебя. Удачи.

45. Пусть ваши карманы будут тяжелыми, а сердце легким.

46. Пусть удача преследует вас каждое утро и ночь.

47. Посылаю тебе флюиды удачи.

48. Изменение лица ничего не может изменить, но столкновение с изменением может изменить все. Удачи.

49.Пусть тебе всегда будет хорошо удача.

50. Отправляю эту счастливую бабочку осыпать вас любовью, удачей и благословениями.

51. Вы невероятно много работали. Удачи. Мы гордимся тобой.

52. Вы подаете примерный подход к проблеме. Пусть это произойдет. Удачи.


53. Да будет Бог добрым, щедрым и щедрым. Удачи.

54. Пока вы усердно работаете, удача всегда будет рядом с вами.

55. Вы это заслужили, дерзайте. Удачи.

56. Удачи вам во всех ваших начинаниях. Желаю вам получить то, что вы действительно заслуживаете.

57. Мои добрые пожелания всегда с тобой. Действуй.

58. Дорога может показаться неровной, жизнь - трудной, но для спокойного плавания достаточно моих пожеланий удачи.

59. Пусть крылья бабочки поцелуют солнце. И найдите свое плечо, чтобы загореться.Чтобы принести вам удачу, счастье и богатство. Сегодня, завтра и дальше.

60. Пусть ваших бед будет меньше, а ваших благословений больше. И ничего, кроме счастья, не входит в твою дверь.

61. Желаем удачи быть с вами во всех сферах жизни. Пусть сбудутся все мечты, которые хранятся в твоем сердце, дорогая. И пусть каждый день жизни принесет вам самое лучшее. Всего наилучшего.

62. Хочу пожелать вам удачи в любом деле, желаю вам всего нового, вы постарались на всякий случай.Вы обязательно выиграете гонку жизни, так что немного постарайтесь, и вы будете там. Вы получите свою справедливую долю, так что сделайте все, что в ваших силах, и вы получите план.

63. Счастье ненадолго в твоей жизни. Так что, когда она у вас есть, наслаждайтесь ею в полной мере. Желаю вам всего наилучшего.

64. Счастье всегда в твоей жизни, да благословит Бог счастье, богатство и удачу навсегда в твоей жизни.

65. Удача для ленивых.Успех для тех, кто много работает.

66. Чемпион боится проиграть, а все остальные боятся победы.

67. Без трудностей не будет успеха. Всего наилучшего.

68. Не рассказывай людям свои мечты. Показать их! С наилучшими пожеланиями на будущее.

69. Отправляйте добрые пожелания и много солнечного света, чтобы скрасить свой день.

70. Вы поистине талантливый человек, и желаю вам успехов на протяжении всей жизни.

71. Пусть вы всегда получите то, что хотите, и пусть вы окажетесь в нужном месте. Я желаю вам удачи в будущем и желаю вам прекрасной жизни без забот.

72. Удачи. Надеюсь, тебе понравится твоя новая жизнь.

73. Сейчас лучшее время для новых начинаний. Всего наилучшего.

74. Делайте все возможное. Это все, что ты можешь сделать!

75. Желаю вам всегда идти славным путем к успеху.Всего наилучшего в жизни. Желаю вам достичь величия и коснуться всех своих мечтаний.

76. Ваши усилия обязательно принесут пользу. Поддерживайте дух.

77. Ставьте перед собой высокие цели и не останавливайтесь, пока не добьетесь их. Всего наилучшего.

78. Закройте глаза и загадайте желание.

79. Пусть тебе исполнятся все твои желания, кроме одного, чтобы тебе всегда было к чему стремиться. - Ирландское благословение

80.Вселенная работает безумно. Ваша удача будет приходить волнами, как и ваше плохое, поэтому вам придется смиряться с плохим и двигаться вперед. - Ник Камминс

81. Если я хочу тебе чего-то пожелать, то хочу пожелать хорошего дня.


82. Пусть ваши карманы будут тяжелыми, а сердце легким. Пусть удача преследует вас каждое утро и ночь.

83. Пусть крылья бабочки поцелуют солнце. И найдите свое плечо, чтобы загореться.Чтобы принести вам удачу, счастье и богатство. Сегодня, завтра и дальше.

84. Удача, которую вы сделали для себя, является источником вдохновения для многих. Пусть это будет продолжаться всю вашу жизнь.

85. Желаю вам впереди очень счастливой жизни, в которой вам не нужно ни о чем беспокоиться. Желаю вам получить в жизни все, что вы хотите. Всегда с наилучшими пожеланиями.

86. Если бы у нас было одно желание для вас в этот особенный день, это было бы: Пусть лучшее из вашего прошлого станет худшим в вашем будущем.- Екатерина Пульсифер

87. Пусть всегда солнышко светит тебе в оконное стекло; пусть радуга обязательно будет следовать за каждым дождем. - Ирландская пословица

88. Удача - остаток подготовки. - Джек Янгблад

89. Чтобы достичь великих дел, мы должны не только действовать, но и мечтать; не только планирую, но и верю. - Анатоль Франс

90. Желаю, чтобы ваша профессия всегда приносила удовлетворение и гордость.

91. С наилучшими пожеланиями, чтобы ваша новая степень была источником успеха, которого вы так заслуживаете.


92. Через двадцать лет вы будете больше разочарованы тем, чего не делали, а не тем, что сделали. Так что скиньте боулинги. Отплыть из безопасной гавани. Поймай быка за гора. Исследовать. Мечта. Обнаружить. - Марк Твен

93. А в сегодня уже ходит завтра. - Сэмюэл Тейлор Кольридж

94.Вам никогда не дают желания, не имея при этом силы осуществить его. Однако вам, возможно, придется поработать над этим. - Ричард Бах

95. Не бойтесь будущего, не плачьте о прошлом. - Перси Блайт Шелли

96. Уверенно идите в направлении своей мечты. Живите той жизнью, которую вы себе представляли. - Генри Дэвид Торо

97. Когда дело доходит до будущего, есть три типа людей: те, кто позволяет этому случиться, те, кто заставляет это случиться, и те, кто задается вопросом, что же произошло.- Джон М. Ричардсон

98. С выпускным! Изменяйте мир к лучшему, воплощайте мечту в жизнь, наслаждайтесь приключениями и стойко стойко.

99. Вы отправляетесь в прекрасные места! Сегодня твой день. Твоя гора ждет. Так что продолжайте свой путь. - Доктор Сьюз

100. Мы хотели пожелать вам всего наилучшего в это особенное время в вашей жизни.

101. Никогда в жизни не сомневайтесь в своих силах. Удачи и всего наилучшего.

102. Если вы не видите яркую сторону жизни, отполируйте тусклую сторону.

103. Наилучшие пожелания в надежде показать, как сильно я тебя люблю.

104. От всех нас до вас, мы желаем вам всего наилучшего и надеемся, что все ваши мечты сбудутся.

105. Удача твоя, мой привет, ты добиваешься всяческих успехов и пусть твое будущее всегда сияет. Наилучшие пожелания и поздравления.

106.Желаю вам всего наилучшего, поскольку вы не заслуживаете меньшего.

107. Желаем, чтобы ваши мечты начали сбываться, а каждое завтра было счастливым за вас.

108. Начав это новое жизненное путешествие, пусть каждый день будет приносить чудесные переживания.

109. Будьте смелыми, чтобы отпустить прошлое. И сражайтесь за то настоящее, которого вы заслуживаете. Лучшее будущее всегда за тобой.

110. Желаю вам всего наилучшего в вашем начинании в наступающем году.

111. Не переживай. Постарайся. Забудь об остальном.

112. Если и дальше будешь усердно работать, ничто не остановит тебя. Всего наилучшего.

113. Мы желаем вам всего наилучшего в вашей будущей жизни. Пусть все, что ты делаешь, сделает тебя счастливым и поднимется.

114. Удачи. Надеюсь, у вас все получится просто замечательно.

115. Только вы можете управлять своим будущим.

116. Каждый закат дает нам на один день меньше жизни! Но каждый восход солнца дает нам больше надежды. Так что надеюсь на лучшее. Хорошего дня.

117. Если все, что вы можете делать, это сканировать, начинайте сканирование.

118. Секрет богатой жизни в том, чтобы у нее было больше начала, чем концов. - Дэйв Вайнбаум

119. Не бойтесь двигаться дальше и начинать новую главу.

120. Не ждите, пока условия станут идеальными, чтобы начать.Начало делает условия идеальными.

121. Не ждите. Сделайте воспоминания сегодня. Празднуйте свою жизнь.

122. Жизнь - это большой большой холст, и вы должны бросить на него все краски, которые сможете.

123. Жизнь не в том, чтобы найти себя. Жизнь - это формирование себя самого. - Джордж Бернард Шоу

124. Посылаю тебе флюиды удачи.

125. Ваше будущее всегда будет светлым, если вы останетесь сосредоточенным, оптимистичным и уверенным.

126. Следуй за своей мечтой. Никогда не говори никогда.

127. Улыбайтесь, зная, что удача наконец-то нашла вас. Желаю вам много радости, счастья и здоровья.

128. Не бойтесь начать все сначала. Это совершенно новая возможность восстановить то, что вы действительно хотите.

129. Просто помните - когда вы думаете, что все потеряно, будущее остается.

130. Вся жизнь - эксперимент.Чем больше экспериментов вы проведете, тем лучше.

131. Я только что совершил путешествие в твое будущее на своей машине времени, и оно выглядит ярким. Всего наилучшего.

132. Я делаю прогноз, что ты и дальше будешь крутым.

133. Хорошие сезоны начинаются с хороших начинаний.

134. Сделайте первый шаг в вере. Вам не обязательно видеть всю лестницу, просто сделайте первый шаг. - Мартин Лютер Кинг младший.

135. Вы никогда не выиграете, если не начнете.

136. Начните с того, что необходимо; тогда делайте то, что возможно; и вдруг вы делаете невозможное.

137. Начинайте, где бы вы ни были, и начинайте с малого. Всего наилучшего.

138. Рад слышать ваши замечательные новости. Желаю вам удачи.

139. Пусть сбудутся все Ваши мечты.

140.Никогда не меняйся. Оставайся таким же замечательным, как ты, мой друг

141. За самый милый и милый человек, которого я знаю. С днем ​​рождения.

142. В жизни вы встретите много людей, которые будут сильно вас ненавидеть. Но нужно стоять твердо и прямо, и нужно быть самим собой. Определите, насколько сильны вы в данный момент. Удачи, счастливой жизни.

143. Быть неудачником или проигравшим полностью зависит от вас. Просто помните одну вещь: неудача - это поражение для проигравшего и не что иное, как вдохновение для победителей.Вдохновляйтесь неудачей и добейтесь успеха в следующий раз. Я желаю вам удачи и желаю вам каждый раз в жизни быть победителем.

144. Желаю вам сил противостоять каждой проблеме, радости и счастья, чтобы наслаждаться своей прекрасной жизнью, любви, чтобы сделать жизнь красивой, таланта, чтобы сделать жизнь хорошей и достойной того, чтобы жить, и очень счастливой жизни. Удачи, моя дорогая.

145. Они говорят, что успешные люди - это те, кто мечтает о большом, но я считаю, что они не только верят, но и их действия важнее для их успеха.Они делают тяжелую работу, чтобы получить свои желания и изменить свои мечты в реальность. Желаю сил и удачи в жизни.

146. Если тебе повезло, все хорошее в жизни случается с тобой. Вы получаете счастье, друзей, любовь и успех в жизни. Удачи в достижении ваших желаний.

147. Иногда вам может быть больно, иногда вы можете потерпеть неудачу и проиграть. Вы можете не получить того, чего хотите, но никогда не переставайте думать хорошо и бороться. В борьбе вы получите все, что захотите.Это настоящий успех. Желаю удачи в ваших задачах.

148. Успех никогда не бывает постоянным, и он приходит только к тем людям, которые пытаются снова и не ждут и не колеблются. Речь идет о тех людях, которые готовы на все. Я желаю вам удачи. Желаю вам удачной жизни впереди.

149. Успех может быть на какое-то время, но то, чего вы достигли, всегда будет вашим и останется с вами навсегда. Усердно работайте, чтобы добиться чего-то, это может занять ваше время сегодня, но вы будете дорожить им завтра.Удачи тебе дорогой.

150. Действия гораздо важнее мечты, чтобы достичь чего-то действительно великого. У вас должен быть правильный план, как этого добиться. И самое главное, вы должны сами верить в то, что у вас это получится. Я желаю вам удачи во всех делах, которые вам предстоит достичь.

151. Да, идеальной жизни нет. Но его можно сделать идеальным, проведя множество прекрасных моментов и отмечая их. Удачи, дорогой

152.Жизнь несовершенна, но вы можете сделать ее совершенной самостоятельно. Все, что вам нужно, чтобы сделать вашу жизнь идеальной, - это любовь, счастье, смех и много удачи. Я желаю вам удачи в идеальной жизни, полной счастья.

153. Говорят, кислород нужен для жизни. Но я считаю, что есть и другие вещи, без которых жизнь будет такой сложной. Эти важные вещи - это любовь, счастье и, самое главное, Удача. Удача очень важна для выживания в жизни. Желаю вам удачи во всей жизни.Желаю вам прекрасной жизни впереди.

154. Никогда не переставай верить в себя. Никогда не думайте бросить жизнь. Вы можете сделать все и справиться с любой проблемой, если не бросите курить и если вы верите в себя. Я всегда буду рядом, чтобы помочь тебе, когда я тебе понадоблюсь, и я буду стоять рядом с тобой каждый раз. Желаю вам удачи в будущем.

155. Будьте готовы к любым задачам каждый раз. Всегда верь в себя.Если вы будете следовать этим двум принципам, вы обязательно добьетесь успеха во всех сферах жизни. Я надеюсь, что вы выиграете каждое задание и проживете очень счастливую жизнь. Удачи вам во всей жизни.

156. Никогда не думай бросить курить. Думайте о победе, и вы обязательно выиграете. Продолжайте бежать и бороться, и тогда нет силы, которая может помешать вам добиться успеха в жизни. Наберитесь смелости и верьте в себя, а затем смело решайте все проблемы.Тогда ничто не сможет помешать вам выиграть. Удачи тебе, мой друг.

157. Мои молитвы и наилучшие пожелания всегда с вами. Желаю вам удачи. Вы можете сделать свое будущее ярким и ярким, если поверите в себя и никогда не подумаете о том, чтобы бросить курить. Удачи вам во всем!

.

Красивых поздравлений с Днем Рождения и теплых поздравлений с Днем Рождения

Поздравления с Днем Рождения

Пусть жизнь принесет Вам величайшую радость и нескончаемое счастье. Хорошего дня рождения!

***

Эта цифра означает не что иное, как количество прожитых вами лет. Важно то, что хранится в душе - молодость, задор, бодрость! Вы можете гордиться этим, потому что это часть вас, и это бесценно.

***

Сегодня не тот день, чтобы вспоминать, что произошло вчера, и думать о событиях, которые могут произойти завтра.День рождения - отправная точка начала новой жизни. Желаю в этот день получить огромный взрыв эмоций!

***

Не позволяйте вашему дню рождения быть обычным рутинным днем. Это праздник, который станет для вас уникальным событием! Веселитесь и радуйтесь, сегодня все только для вас!

***

Как я ждал этого дня! Теперь я могу обнять тебя, поцеловать и сказать, как сильно я тебя люблю, мой друг! С праздником тебя!

***

Сегодня я еще раз хочу сказать, что ваша внешность в моей жизни сильно изменилась.Сейчас чувствую себя другим, более уверенным и открытым человеком. С праздником тебя!

***

Желаю, чтобы этот год был для вас особенным. Год, который вы считаете поворотным в своей судьбе. Желаю удачи во всех сферах вашей жизни!

***

Помните, сомнение - ваш злейший враг! Перестань сомневаться в себе! Сегодня ты такой же крутой, как и все остальные! Позвольте себе наслаждаться этим днем, как будто завтра не наступит.

***

Не теряйте время зря! Скорее задумайтесь о своих желаниях и разрежьте именинный торт! Думаю, через минуту от этого ничего не останется!

***

Простите, что не был с вами в такой важный для вас день.Обещаю, что сразу по приезде обниму и поцелую тебя до смерти. Люблю тебя, родная, и с праздником!

***

В детстве я мечтала иметь друга, которому я могла бы доверять как себе. Я получил то, что хотел. Слава богу за такой подарок! С днем ​​рождения, мой дорогой друг!

.

100+ пожеланий хорошего дня, сообщений и цитат

пожеланий хорошего дня : Всем нравится получать сообщения от своих близких. Если пожелать кому-то удачного дня, то весь день станет невообразимо прекрасным. Он действует как волшебный тоник, заставляя их чувствовать теплоту чьей-то заботы. Эти сладкие тексты - не просто слова, а ваши мысли и пожелания к человеку. Ваша милая мысль с текстом хорошего дня сделает его / ее день ярким и красивым. Помните, что вдохновляющее и мотивирующее сообщение от любимого человека поможет любому начать свой день в новом духе.Вот несколько формулировок хорошего дня, которыми вы можете поделиться с друзьями, семьей, коллегами или любящим человеком, чтобы пожелать хорошего дня.

Пожелания доброго дня

Новый день означает новую жизнь, новую надежду. Будьте позитивными и наслаждайтесь своим днем. Хорошего дня.

Каждый день - отличная возможность узнавать что-то новое и уникальное. Хорошего дня.

Всего наилучшего в течение дня. Да пребудет с вами всегда и навсегда удача. Желаю вам удачного дня впереди.

Наслаждайтесь днем ​​в полной мере, потому что вы никогда не знаете, что ждет вас в будущем.Я надеюсь, у тебя сегодня будет чудесный день.

Две вещи, которые я хочу сказать вам каждый день: я люблю вас и желаю хорошего дня.

Сделайте каждый день незабываемым. Надеюсь у тебя хороший день.

Желаю тебе хорошего дня, потому что видеть тебя счастливым - это самое удивительное в моей жизни. Сохраняйте позитивный настрой и будьте уверены. Люблю тебя.

Желаю яркой и красивой жизни. Желаю вам получить все, чего вы когда-либо желали. Хорошего тебе дня.

Забудьте о вчерашнем дне.Сегодня новый день. Я молю Бога за тебя. Желаю вам отличного дня. Дай Бог вам все, что вы хотите.

Я люблю тебя утром, в середине дня, в часы, когда мы вместе, и часы, когда мы расстаемся. Хорошего дня!

Независимо от того, что дает вам жизнь, смело стойте перед ней. Хорошего дня!

Возможно, вы не сможете контролировать каждый результат, но помните, что вы всегда можете контролировать свое отношение и поведение. Хорошего дня, любимая.

Будьте лучшими в себе и позвольте миру показать, что они упускают.Посылайте любовь и улыбки на весь день. Хорошего дня.

Моя дорогая, по тебе я просыпаюсь с улыбкой, несмотря ни на что. Я желаю солнечного света моей жизни хорошего дня. Хорошего дня, любовь моя.

Желаем вам дня, наполненного добрыми словами, позитивными мыслями, счастливыми людьми и прекрасными моментами. Удачного тебе дня сегодня.

Каждое утро, когда вы просыпаетесь, вы полны энергии и свежего ума. Объедините их и начните свой день отлично. Желаю вам счастливого дня.

Пусть вся негативная энергия, которая вас опускает, покинет вас, и вы проживете день, наполненный радостью и позитивом. Хорошего тебе дня.

Привет, красавица. Будьте нежны с собой. Не заставляйте себя слишком сильно. Не забывайте любить себя даже в самые уязвимые дни. Хорошего дня.

Люди просто уникальны по-своему, и вы не исключение. Надеюсь, ты сияешь ярче, чем вчера. Хорошего дня.

Каждый день - благословение от Бога.Вы можете сделать многое, чтобы жить лучше. Так что делайте все, что вам нужно, чтобы добиться успеха.

Будьте достаточно храбрыми, чтобы противостоять всем негативным последствиям. Желаю вам хорошего дня.

Наша жизнь зависит от наших дел. Делайте что-то новое каждый день. Хорошего дня, дорогая.

Когда жизнь рушится, помните: после каждой тьмы приходит свет. Как бы плохо вы себя ни чувствовали, никогда не теряйте надежды. Смело встречай каждое испытание. Желаю тебе отличного дня.

Каждый день - ваш день, если вы знаете, как правильно использовать каждый бит.Хороший или плохой день во многом зависит от вас. Делайте все возможное и наслаждайтесь днем. Хорошего дня, друг!

Ваша любовь - моя сила и вдохновляет меня на лучшее. Это новый день, новое путешествие. Желаю вам хорошего дня!

Пусть ваш сегодняшний день будет ярче, чем вчера. Желаю тебе хорошего дня, дорогая.

Доброе утро, дорогой. Сегодня вас ждет новый день, полный возможностей. Просыпайтесь и наслаждайтесь каждым его мгновением.

Сообщения хорошего дня

Надейтесь на Бога и начните свой день с позитивного мышления! Остальное произойдет автоматически! Хорошего дня!

Начался новый день.Независимо от того, с чем вы сейчас сталкиваетесь, этот день может быть для вас хорошим, если вы сделаете все возможное, чтобы преодолеть свои проблемы. Хорошего дня.

Сегодня это солнышко дает вам новый шанс осуществить заветную мечту. Захватите шанс, работать и следовать вашей мечте.

Солнце взошло. Тьма исчезла, и начался новый день. Вас ждет яркая возможность. Работайте усердно и воспользуйтесь возможностью. Хорошего дня.

Есть лишь тонкая грань между тем, чтобы сделать наш день хорошим или плохим; именно наше отношение делает наш день идеальным.Так что всегда будьте добры и желаю хорошего дня!

Молитва ищет мудрости, а не просто ответов. Он ищет смелости, а не просто помощи. Ищет дар настойчивости, а не только быстрых решений. Будьте здоровы.

Один палец, который вытирает слезы во время нашей неудачи, намного лучше, чем десять пальцев, которые собираются вместе, чтобы хлопать в ладоши за нашу победу! Удачного вам дня!

Яркий новый день стучится в дверь, Чтобы встретить свой день изобилием радостей.Он ждет вас с распростертыми объятиями и сердцем, Подарите вашему дню блестящее начало.

Самая большая ценность в хороших людях - это не то, что вы получаете от них, а то, чем вы становитесь лучше, будучи с ними. Добрый день!

Есть две вечности, которые действительно могут сломать вас: вчера и завтра. Один ушел, а других не существует! Так что живи только сегодня. Хорошего дня.

Плохие дни всегда преподают нам урок. Так что не бойтесь, если ваш день окажется не таким удачным, как вы хотите.Старайтесь добиваться своей цели каждый день.

Пожелания ей хорошего дня

Посылаю всю свою любовь моей девушке, которую я люблю больше всего. Не сдавайтесь, несмотря ни на что, потому что вы самый сильный и вы можете все преодолеть. Добрый день Любовь моя.

Ты - солнечный свет в моей жизни, и ты делаешь все в жизни прекрасным. Надеюсь, у тебя впереди хороший день, принцесса.

Я надеюсь, что у тебя будет твоя улыбка весь день, и всякий раз, когда тебе плохо, помни, что я люблю тебя больше всего на свете.Желаю тебе прекрасного дня, любовь моя.

Новый день означает новое желание, новый способ открывать для себя новые вещи и новый способ преодолеть свой страх. Надеюсь, вы не упустите свой шанс и воспользуетесь возможностями.

Надеюсь, ты и дальше будешь демонстрировать миру свое обаяние и заставишь всех бросить челюсти. Удачного тебе дня, детка.

Даже когда все выйдет из вашей лиги, помните, что это еще не конец. Скоро у них будет новое начало. Хорошего дня.

Бог милостив и тот, кто знает, что для нас лучше, и еще много чего.Не переживайте или расстраивайтесь, если что-то пойдет не так. Я всегда здесь ради тебя.

В этот прекрасный день я хочу сказать, что вы - самое волшебное, что когда-либо происходило со мной, и я дорожу вами больше, чем вы можете себе представить. Хорошего дня.

Я всегда думаю о тебе, несмотря ни на что. Я просто хочу, чтобы у вас был хороший день впереди, чтобы, когда мы встретимся позже ночью, мы могли обсудить все вещи.

Каждый день солнце приходит с новой надеждой и знаменует начало нового дня.Я хочу видеть тебя счастливым не только сегодня, но и каждый день. Удачного дня, дорогая.

Раннее утро, и я думаю о тебе, потому что ты солнечный свет в моей жизни. Ты озаряешь мою жизнь своей любовью и поддержкой. Удачного дня, детка.

Ты лучшее, что случилось в моей жизни. Я хочу видеть тебя счастливой, чтобы ты стала успешной женщиной. Желаю вам прекрасного дня.

Также читайте: 100+ Утренних любовных посланий

Пожелания Ему доброго дня

Я хочу, чтобы ваш день был ярким и полным приятных вещей.Шлю вам много любви и объятий. Хорошего дня, любовь моя.

Перестаньте беспокоиться о том, что делать завтра, у вас есть все время на сегодня - потратьте его хорошо. Радоваться, веселиться. Я так тебя люблю. Удачного дня.

Солнце ярко светит на небе, и твой день засияет моим желанием начать. Хорошего дня!

Ищите счастья, даже когда вы разбиты, так вы никогда не станете несчастными. Надеюсь, у тебя хороший день, моя дорогая.

Привет, детка, я люблю тебя утром, в середине дня, когда мы в разлуке, и когда мы вместе, а когда нет.Хорошего тебе дня.

Моя любовь, успех приходит к тем, у кого есть сила воли, чтобы победить кнопку отсрочки. Так что да, только не проспите. Я люблю тебя, хорошего дня.

Ты всегда в моих мыслях, и я не думаю, что когда-либо любил кого-то так, как любил тебя. Спасибо, что принесли радость в мою жизнь. Счастливого дня.

Надеюсь, ты знаешь, что ты центр моей галактики, и мне нравится, как мой мир вращается вокруг тебя. Хорошего дня, детка.

Какое прекрасное время, чтобы жить, чтобы узнать друг друга в долгосрочной перспективе.Ты заставляешь меня чувствовать себя счастливее. Надеюсь, у тебя прекрасный день, дорогая.

Я проснулся и подумал пожелать вам хорошего дня. Пусть твой день будет ярче солнца. Хорошего дня, красавчик.

Вы человек с чистым сердцем. Я молюсь, чтобы искренность вашего сердца вела вас по тропам успеха. Хорошего дня.

Шлю вам добрые пожелания и благословения. Ты подбадриваешь меня, когда мне грустно. Наслаждайтесь днем ​​в полной мере и хорошего дня.

С тобой в моей жизни трава зеленее, небо ярче и определенно моя жизнь счастливее.Надеюсь, у вас впереди будет отличный день. Люблю тебя.

Также читайте: Лучшие утренние сообщения

Добрые сообщения для друга

Мой дорогой друг, солнце взошло. Птицы поют, и я отправляю это сообщение, чтобы пожелать вам хорошего дня. Хорошего дня, дорогой.

Доброе утро, мой дорогой друг. Я надеюсь, что этот день будет для вас отличным и прекрасным. Вы красивый человек. Наслаждайтесь днем ​​и будьте счастливы.

Что бы вы ни пережили, я желаю, чтобы все плохое ушло от вас и счастье пришло к вам.Хорошего дня, дорогой.

В этот солнечный день я посылаю это сообщение замечательному человеку. Пусть жизнь твоя светится, как этот день. Хорошего дня, мой друг.

Дорогой друг, желаю тебе всего наилучшего в этот день, помни, что у тебя есть много даров и талантов, которые нужно заполучить.

Не беспокойтесь о завтрашнем дне, ведь ваш день только начался. Сделайте свой сегодняшний день продуктивным, чтобы быть готовым к следующему дню. Сделайте это стоящим. Удачного дня впереди!

Разница между хорошим и плохим днем ​​зависит от вашей точки зрения, потому что проблемы - это также возможности.Что все будет хорошо.

Бог дал вам обещание, что вам не придется встречать жизнь в одиночестве… потому что, когда вы ослабеете в своей борьбе, Его сила будет преобладать, а не ваша собственная. Хорошего дня!

Улыбка: ценность нашего лица, Любовь: ценность нашего сердца, Уважение: ценность нашего поведения, Учеба: ценность нашего будущего, Друг: ценность нашей жизни, Хорошего дня.

Я попросил, чтобы солнце взошло немного раньше, чтобы у меня было еще несколько минут, чтобы провести с вами днем. Добрый день друг!

Когда наступает новый день, приветствуйте его с счастливым сердцем, Пусть вы с самого начала обнимаете сладкие улыбки.Пусть каждое мгновение наступающего дня во всех отношениях приносит успех и счастье.

Сегодня я молюсь за вас: Сердце, свободное от печали; Ум, свободный от забот; Жизнь, полная радости; Тело, свободное от болезней; И духом, полным Божьих благословений! Хорошего дня!

Солнце взошло, и начался еще один день, полный возможностей. Желаю тебе добра и позитива до конца твоего дня. Хорошего дня!

Пусть этот день станет одним из лучших дней в вашей жизни. Продолжайте искать красивые вещи.Хорошего дня, друг мой.

Каждый шаг в вашей жизни сегодня может превратиться в благословение. Будьте уверены и знайте, что мои пожелания всегда с вами. Хорошего дня.

Прочтите: С наилучшими пожеланиями, сообщениями и цитатами

Пожелания хорошего дня для любовника

Я отправляю это сообщение прекрасной душе, которая завершила мою жизнь. Желаю тебе прекрасного и хорошего дня, любовь моя. Я тебя люблю.

Ты причина, по которой я улыбаюсь. Ты-солнечный свет моей жизни. И я желаю вам очень хорошего дня, потому что для меня ваше счастье так много значит, оставайтесь счастливыми.

Твоя любовь дает мне силы и мотивирует меня. Я посылаю тебе свою любовь в этот прекрасный день. Я люблю тебя моя дорогая. Хорошего дня.

Я отправляю это сообщение, чтобы напомнить вам, что я очень вас люблю и нуждаюсь в вас все время. Желаю тебе чудесного дня, дорогая, с большой любовью.

Солнце мое, я так по тебе скучаю. Ты свет моей жизни. Ты мой аромат. Желаю тебе хорошего дня. Я тебя люблю.

Знаете что? До того, как ты вошел в мою жизнь, моя жизнь была хорошей, Но после тебя она стала потрясающей, Итак, прикосновение дерева, я люблю тебя, Хорошего дня впереди, Оставайся благословенным, моя любовь!

Каждое новое утро похоже на чистый холст.Наполни его своими красками в своем собственном стиле! Удачного тебе дня, детка!

Детка, мой мир вращается вокруг тебя, центр моего существования - ты, делающий мой каждый день стоящим, поэтому я посылаю тебе много любви, чтобы сделать твой день лучше!

Как бабочки открывают свои крылья, чтобы встретить наступление нового дня, пусть ангелы сделают то же самое и несут вас на своих крыльях, чтобы вы были в безопасности в течение всего дня.

Пока я думал о тебе, я подумал, что должен пожелать тебе, Великого дня впереди, Чтобы ты был готов, Силой любви, Хорошего дня!

Солнце ярко светит на небе, и твой день засияет моим желанием начать.Хорошего дня любовь моя!

Очень красивое солнце освещает небо и нашу жизнь. Особый день - это то, что я желаю вам всем иметь, а также поделиться со своими близкими.

Лучшая косметика в жизни: Правда для губ; Жалко глаз; Благотворительность для рук; Улыбка для лица; И любовь к сердцу. Используйте их каждый день, чтобы сделать жизнь красивой. Добрый день!

Каждый новый день - это напоминание нам от Бога о том, что нам еще предстоит сделать в жизни гораздо больше замечательных вещей. Надеюсь, твой день сегодня пройдет отлично, любовь моя!

Приколы Добрый день Сообщения

Что вы чувствуете, когда пьете по утрам горячий вкусный кофе? Очень хорошо, да? Я желаю вам того же чувства, что и весь день.

Без сахара конфеты - отходы. Без кофе утро - пустая трата времени. И без моего сообщения твой день будет потрачен впустую. Хорошего дня.

Утром вы чувствуете себя усталым, сонным и раздраженным. Но после прочтения моего сообщения вы почувствуете себя бодрым, активным и счастливым. Хорошего дня, дорогой.

Если вы на работе и у вас тяжелый день, подумайте, что у вас есть крутой друг, который каждый день присылает вам сообщение с добрым днем. Хорошего дня!

Я знаю, что мне плохо, что тебе нужно просыпаться рано утром.Но я желаю тебе хорошего дня. Идите на работу и наслаждайтесь днем.

Каждый новый день должен быть лучше, чем предыдущий. Давай, надри сегодня задницу, мой ниндзя! Вам будет хорошо!

Рецепт хорошего дня - Ингредиенты: Улыбка, Бодрость, Бодрость. Подготовка: смешайте свой день со всеми этими составляющими улыбки, бодрости и бодрости в равных пропорциях, и в итоге у вас будет прекрасный и приятный день!

Что бы ни случилось с вашим днем, просто расслабьтесь и постарайтесь улыбнуться.Жизнь - это не проблема, которую нужно решить, а подарок, которым нужно наслаждаться. Сделайте каждый день своим лучшим днем!

Хороший день начинается с одной положительной мысли. Хороший день начинается с хороших мыслей. Желаю вам безумного дня. День, единственный в своем роде. Желаю вам прекрасно провести время, хорошего дня!

Хорошего дня на работе Сообщения

Даже более сложные цели могут стать реальностью, если мы каждый день стремимся к ним. Залог успеха - настойчивость, получайте удовольствие от этого дня.

Я всегда думаю о тебе и поэтому хочу, чтобы ты сегодня хорошо провел день на работе, чтобы в конце дня ты был счастлив и радовал всех своей красивой улыбкой.

Ваша работа заполнит большую часть вашей жизни, и единственный способ быть по-настоящему удовлетворенным - это делать то, что вы считаете великой работой. И единственный способ делать отличную работу - любить то, что делаешь.

Возможность приходит к тем, кто перестает ждать и начинает искать. Успех приходит к тем, кто перестает думать и начинает делать.Удачи вам в поисках и действиях.

То, что требует больших усилий, чтобы получить их, это то, что приносит нам большее удовлетворение, сдача - это не вариант, чтобы сохранять дух.

Многие упускают возможности, потому что они одеты в комбинезон и выглядят как рабочие. Итак, сделайте это и сделайте все возможное!

Я желаю вам всего наилучшего в этот новый день, особенно в вашем офисе, я надеюсь, что вы отлично справляетесь со своими обязанностями на работе, я желаю вам удачи в мире.

Я знаю, что вы лучший в том, чем занимаетесь, и что сегодня будет для вас отличный день. Я желаю вам удачи во всех ваших рабочих обязанностях.

Внутри вас есть сила подняться над любой ситуацией или борьбой и превратиться в самую яркую и сильную вашу версию.

Те, кто говорят, что это невозможно, не должны прерывать тех, кто это делает. И я верю, что вы справитесь с этим хорошо, желаю удачи и хорошего рабочего дня!

Если вы будете продолжать стремиться каждый день, вы увидите, что через некоторое время вы увидите, что некоторые из ваших мечтаний осуществятся. Я надеюсь, что в вашем рабочем центре все будет хорошо, и пусть этот день будет для вас очень продуктивным.

В этот новый день у вас есть возможность заниматься разными делами. Если вы не чувствуете себя хорошо в своей жизни, то осмелитесь внести некоторые изменения.

Начните свой день с энтузиазмом и энергией, и пусть этот энтузиазм останется неизменным до конца дня. Дайте лучшее выступление и следуйте за своими мечтами. Желаю вам отличного дня на работе.

Желаю вам всего наилучшего в ваш новый рабочий день. Пусть ваш день будет полон позитива, и пусть вам будет легко преодолеть все трудности. Удачного дня на работе.

Также читайте: Пожелания Страстной Пятницы

Цитаты Доброго Дня

«Каждый день - хороший день для жизни, независимо от того, светит солнце или нет». - Марти Роббинс

«В конце концов, если я могу сказать, что мне было весело, это был хороший день». - Симона Байлз

«Возьмите каждый хороший день и наслаждайтесь каждым моментом. Бери каждый плохой день и работай, чтобы сделать его хорошим ». - Лиза Дадо

«День есть день. Это просто измерение времени. Хороший это день или плохой - решать вам.Все дело в восприятии ". - Дональд Л. Хикс

«Много хороших дней… делает жизнь прекрасной! Каждый день важен. Планируйте и выполняйте это тщательно ». - Манодж Арора

«Пока вы выигрываете, это хороший день». - Per Mertesacker

«В хороший день, когда у вас есть четкий план, вы можете выполнить все, что захотите». - Джасприт Бумра

«У любого может быть хороший день, но вы должны уметь выступить в плохой день». - Юрген Клопп

«Каждый день - хороший день.Есть чему поучиться, позаботиться и отпраздновать ». - Амит Рэй

«Любой день на земле - хороший день. Прежде чем жаловаться на что-либо, поблагодарите за свою жизнь и за то, что все еще идет хорошо ». - Германия Кент

«Каждый день должен быть хорошим. Люди обманывают себя, что останутся здесь навсегда ». - Стивен А. Шварцман

«Каждый день - хороший день, независимо от того, насколько он светлый или темный, потому что он всегда дает возможность начать позитивное начало в вашей жизни.»- Эдмон Мбиака

« Тебе придется бороться. У тебя все будет хорошо. Вы действительно не можете позволить прошлому или предыдущему дню, будь то хороший или плохой день, диктовать, какой у вас будет этот день ». - Эндрю Бенинтенди

«Я надеюсь, что у всех, кто это читает, действительно хороший день. А если нет, просто знайте, что каждую новую минуту у вас есть возможность это изменить ». - Джиллиан Андерсон

Тем не менее, не нужно особого случая, чтобы вдохновить ваших близких и близких вдохновить их на свою жизнь и работу.Одно слово признательности может иметь большое значение в их повседневной жизни и работе. Особенно, когда они начинают что-то, независимо от того, какой это особенный день или повседневная рутина, вы должны оценить их к началу дня! Мы надеемся, что эти послания хорошего дня помогут им начать день, наполненный духом, и сделают его стоящим.


.

200+ поздравлений и сообщений с Днем Рождения на 2020 год

Поздравления с Днем Рождения : Независимо от того, сколько вам лет, дни рождения всегда особенные. Если вы действительно заботитесь о ком-то, вы не должны упускать шанс сказать ему, как вы благодарны за его существование. Дни рождения - это день радости и веселья. Используйте свои шансы и используйте эту возможность, используя глубокие и мудрые слова, выражающие вашу любовь к этому человеку. Это может быть ваша мама, папа, брат, сестра, друг, парень, девушка, двоюродный брат, начальник, коллега или любой, кто важен для вас.Помните, что искреннее пожелание на день рождения наверняка сделает любой день счастливым. В этом году скажите «С Днем Рождения!» несколькими словами, которые никто не забудет.

Поздравления с Днем Рождения

Пусть сбудутся все ваши пожелания и пусть все, что вы пожелаете, придет к вам в этот особый случай. Желаю вам такого радостного и запоминающегося празднования дня рождения!

Желаю вам дня, наполненного счастьем, и года, наполненного радостью. С днем ​​рождения!

Надеюсь, твой день рождения такой же особенный, как и ты, дорогая.Пусть сбудутся все ваши желания и мечты. Наслаждайтесь днем ​​рождения и считайте свои благословения.

Ты самый драгоценный среди всех драгоценных камней в этом мире. Сегодня мы отмечаем день, когда звезда родилась не на небе, а на земле!

Мало кому посчастливилось иметь такого поддерживающего и воодушевляющего друга, как вы! Ты классный и всегда будешь им. Поздравляю с днем ​​рождения!

Прощаясь с еще одним годом, знайте, что в наступающем году мы снова оставим массу приятных воспоминаний! С днем ​​рождения!

Счастливого дня рождения.Желаю, чтобы каждый ваш день был наполнен любовью, смехом, счастьем и солнечным теплом.

Желаю вам особенного дня рождения и прекрасного года впереди!

Пусть этот чудесный день унесет вас безграничной радостью и безграничным счастьем. Живите каждым его мгновением. С днем ​​рождения!

Пусть свет свечей осветит вашу жизнь до конца дней. Дай бог здоровья тебе в день рождения. Желаю Вам всего наилучшего!

Ты луна, которая освещает мне путь в темноте.Без тебя моя жизнь неполна. Я люблю тебя всегда. С днем ​​рождения, любовь моя!

Самый замечательный человек, которого я знаю, сегодня заслуживает не меньше, чем самый замечательный день рождения. Сделаем этот день для вас особенным!

Желаю вам прекрасного дня и всего самого замечательного в День Рождения!

Вы заслуживаете всех улыбок в этом мире. Примите радость, которую принесет вам этот день. Желаю тебе дня рождения, чтобы запомнить его на всю жизнь!

Спасибо за то, что вы лучший брат в этом мире.Я молю Бога, чтобы он подарил вам долгую и красивую жизнь впереди. С днем ​​рождения!

Желаю вам такого же чудесного дня рождения, как и вы!

Вы особенные во всех отношениях. Вы приносите нам радость большим количеством способов, чем можете себе представить. Дай Бог любви и счастья навечно! С днем ​​рождения!

Папа, ты всегда был мне хорошим другом, и я надеюсь, что мы останемся навсегда. С днем ​​рождения.

Пусть счастье, которое вы принесли нам в тот день, когда вы родились, чтобы вернуться и подарить вам безграничную радость в этот день! С днем ​​рождения!

Ты девушка, которой принадлежит мое сердце.В этот день я обещаю доставить вам все счастье в жизни. С днем ​​рождения, сладкий!

Спасибо, что всегда делаете рабочее место более терпимым своим позитивным отношением. С Днем Рождения, уважаемый коллега. Да благословит вас Бог во всех аспектах вашей жизни.

Спасибо, что сделали мою жизнь значимой. Я не был бы там, где есть сегодня, если бы не ты. С Днем Рождения самого особенного человека в моей жизни!

Каждый день вашего существования - благословение для всех, кто вас окружает.Пусть ваша жизнь станет полной любви, радости и благополучия! Хорошо тебе провести время!

Этот день для нас так же особенный, как и вы. Желаю вам незабываемого дня рождения на ближайшие годы!

Сообщения с днем ​​рождения

Сообщение о дне рождения может быть простым, но элегантным. Все, что вам нужно, это преобразовать свои простые мысли в несколько уникальных и структурированных слов. Если вы когда-либо ищете в Интернете самые лучшие пожелания на день рождения, это может быть как раз подходящим местом для вас.Взгляните на эти лучшие сообщения на день рождения. Эти сообщения одновременно прекрасны и удивительны!

Чтобы еще много лет счастья, успехов и радости. С днем ​​рождения.

Дни рождения появляются каждый год, но такие драгоценные камни, как ты, появляются раз в жизни. С днем ​​рождения дорогой. Наилучшие пожелания в твоей жизни.

С того момента, как вы откроете глаза сегодня утром и закроете глаза для ночного сна, пусть ваша жизнь сделает каждое мгновение радостным и запоминающимся. С днем ​​рождения.

Желаю вам отличного дня, наполненного смехом и счастьем.С днем ​​рождения!

Вы заслуживаете счастья в каждый момент своей жизни. Пусть Бог наполнит вашу жизнь нескончаемым миром и гармонией с любимыми! С днем ​​рождения!

Удачного дня рождения и никогда в жизни не грусти. Потому что твоя улыбка важна для нас.

В твой знаменательный день я хочу, чтобы ты исполнился желаемого счастья. Пусть ваша жизнь будет успешной, как небо звездное. С днем ​​рождения.

Поздравляю вас с днем ​​рождения! Пусть все твои мечты сбудутся.

Этот день в году особенный для нас, потому что он отмечен вашим прибытием на Землю. Счастливого и радостного дня рождения, моя дорогая.

Желаю вам такого же особенного дня, как и вы сами. С днем ​​рождения.

Пусть наступающий год будет наполнен множеством возможностей и проблем. Я очень надеюсь, что у вас будет замечательный день рождения и вы получите от него удовольствие.

Пусть этот прекрасный день принесет в вашу жизнь счастье и новые возможности. С днем ​​рождения!

Желание быть рядом, когда вы задуете 100 свечей на своем праздничном торте.С днем ​​рождения дорогой. Да благословит вас Бог каждый день.

Ты очень близко в моем сердце. Я желаю тебе всего хорошего в твой день рождения. Пусть тебе светит яркий. С днем ​​рождения.

У меня для вас простое пожелание. Пусть в этот день сбудутся все ваши желания. С днем ​​рождения!

Поздравления с Днем Рождения друзьям

Дружба - это душа всех отношений. Никогда не упускайте случая поздравить друзей с днем ​​рождения самыми неповторимыми и необычными словами.Потому что вашим друзьям нужно ощутить теплоту вашей дружбы на их особых свиданиях. Каждый друг - это сокровище, которое нужно хранить. А поздравления с Днем Рождения друзьям помогут сохранить сокровище в надежном месте навсегда!

Что может быть более особенным, чем день рождения моего лучшего друга? С днем ​​рождения, мой дорогой друг. Мне всегда везет с тобой!

Пусть грядущие годы добавят в вашу жизнь мудрости, тепла и успеха. Пусть навсегда останется такая улыбка на твоем лице! С днем ​​рождения!

Особое сообщение от особенного друга.Пусть ваш день будет наполнен счастьем и радостью, а грядущие годы принесут вам много успехов и процветания. С днем ​​рождения!

Желаю вам прекрасного дня рождения и фантастического года впереди! Спасибо за то, что ты такой дорогой друг.

С Днем Рождения дорогой друг. Не отказывайся от торта и съешь мне лишний кусок. Пусть наша дружба крепнет с твоим возрастом.

Ты единственный человек, с которым мне посчастливилось разделить все мои хорошие времена. Хорошего дня рождения, и желаю тебе много хороших дней впереди.

С Днем Рождения дорогой друг. Я даже не могу представить свою жизнь без вашей постоянной поддержки. Спасибо, что всегда поддерживаю меня. Я так тебя люблю.

Поздравляю тебя с днем ​​рождения, мой веселый и замечательный друг. Пусть жизнь окропляет вас радостью, достижениями и всю дорогу улыбкой.

Настоящий друг - это тот, кто поддерживает вас, когда никто этого не делает. Поздравляю с днем ​​рождения настоящего друга. Да благословит тебя Бог!

Ты был моим самым верным и самым милым другом. Такой друг, как ты, не драгоценен, но бесценен! Желаю тебе чудесного дня рождения!

С таким другом, как ты, жизнь намного интереснее и веселее! Вы были лучшим партнером во всех жизненных приключениях.С днем ​​рождения!

Я мог бы пожелать своему другу миллион вещей. Но я просто хочу сделать одну вещь. Сделать этот день для вас памятным днем ​​рождения!

Все прекрасно рядом с кем-то вроде тебя. В тебе такое очарование, что ты можешь превратить тусклость жизни в сладкие воспоминания. С днём рождения тебя родная!

Среди множества причин, по которым мой мир был таким веселым, ты одна. Такой друг, как ты, - это сокровище на всю жизнь. С днем ​​рождения!

Подробнее: Поздравления с днем ​​рождения для друзей

Поздравления с днем ​​рождения для парня

Неважно, сколько у вас особых планов на празднование дня рождения вашего парня, если вы не желаете ему в самых чудесных словах, ничего не кажется завершенным.Ваш парень, безусловно, заслуживает самых красивых слов в словаре, когда человек, желающий ему счастливого дня рождения, - это вы. Но подобрать правильные слова иногда может показаться трудным. Итак, у нас есть для вас самые необычные поздравления с днем ​​рождения парню!

Благодаря тебе мой мир кажется таким живым и очаровательным. Я люблю тебя всем сердцем. Желаю тебе дня рождения, полного объятий и поцелуев от меня!

Нет слов, которыми я мог бы описать любовь, которую мы разделяем. Я невероятно благодарен вам.С Днем Рождения, любимая!

Ничто не может сравниться с радостью празднования дня рождения того, кого вы так сильно любите. Поздравляю с днем ​​рождения героя моей жизни!

Посылаю тебе океан любви в твой особенный день, дорогая! Пусть твой день рождения будет таким же крутым и веселым, как и ты!

У вас есть уникальное место не только в моем сердце, но и в моей жизни. Примите мою любовь по этому особому случаю вашей жизни. С днем ​​рождения дорогой!

Я никогда не попадал в рай, но я знаю, что это не может дать мне большего утешения, чем ваши объятия.Ты мой особенный сейчас и навсегда! С днем ​​рождения!

Невозможно думать о времени без тебя, поэтому этот день для меня особенный больше всего на свете. С Днем Рождения, дорогой парень. Продолжай любить меня.

С днем ​​рождения мой рыцарь в блестящих доспехах. Не знаю, что бы я делал, если бы ты не родился. С любовью и поцелуями принц торта.

Вы всегда можете почувствовать тепло моей любви, независимо от того, находитесь ли вы рядом со мной или далеко от меня. Ты всегда чувствуешь мою любовь в воздухе.С днем ​​рождения!

С Днем Рождения одного из моих любимых людей. Спасибо, что рискнули и рискнули. Я так сильно тебя люблю, моя дорогая.

Пусть ангелы изольют на тебя все благословения от Бога, потому что, мой человек, ты заслуживаешь каждого из них. С Днем Рождения, дорогой парень. Я так тебя люблю.

День, когда я встретил тебя, был днем, когда мое сердце стало твоим! С тех пор ты стал смыслом моей жизни. С Днем Рождения!

Сегодня родился красивый, обаятельный человек, который сделал мою жизнь полноценной и полной романтики.Поздравления с Днем Рождения очаровательному принцу!

Ваше место так глубоко укоренилось в моем сердце, что ничто не может заменить вас. Ты причина моего счастья. С днем ​​рождения!

С днём рождения моего очаровательного принца. Ты делаешь мои дни более красочными и наполненными радостью. Желаю незабываемого празднования этого дня!

Сообщения о дне рождения для подруги

Если у вас не хватает идей для поздравлений с днем ​​рождения для подруги, здесь вы найдете то, что ищете.У нас есть для вас коллекция действительно замечательных, остроумных и кокетливых пожеланий на день рождения, которые поразят ее в этот особенный день. Сообщения о дне рождения для подруги - лучший инструмент, чтобы произвести впечатление на вашу девушку и показать ей, насколько она важна для вас!

Сегодня у меня особые объятия на день рождения. Ваш праздничный торт тоже ждет! Не могу дождаться, чтобы сделать этот день особенным для вас! С днем ​​рождения!

Сегодня день рождения моей прекрасной девушки. Мой долг - делать ее счастливой весь день.Отправляю полную коробку любви и поцелуев моей любимой!

Вы можете сказать мне, чего желает ваше сердце, потому что я собираюсь поднять их сегодня на ваши ноги. Я сделаю все, чтобы ты улыбнулся. С днем ​​рождения!

Трудно найти идеальный подарок на день рождения, который заставил бы вас почувствовать, как сильно я вас люблю! Потому что моя любовь к тебе безгранична!

Когда жизнь дарит вам дни рождения, ешьте торты и наслаждайтесь подарками. С днем ​​рождения милая кукла.

Спасибо за то, что ты лучшая девушка, о которой я мог мечтать! Усилия, которые вы прикладываете ежедневно, заставляют меня восхищаться вами еще больше! С днем ​​рождения, сладкий.

Ты заставляешь меня хотеть стать лучше, и это заставляет меня любить тебя еще больше. С днем ​​рождения, милый.

С возрастом ты поправляешься, как хорошее вино, и я не могу насытиться тобой. С Днем Рождения, сладкая. Хорошего себе.

Каждый твой день рождения подарит мне неподдельное чувство радости и счастья. Вот откуда я знаю, как сильно я тебя люблю! С днем ​​рождения!

В мире, полном обмана, я нашел драгоценный камень, настолько чистый и драгоценный, что мгновенно изменил мою жизнь.Поздравляю ее с днем ​​рождения!

Я хочу сделать этот день лучшим в вашей жизни. Я хочу, чтобы ты почувствовал себя особенным и чтобы ты знал, как сильно я тебя люблю. С днем ​​рождения!

Подробнее: Романтические пожелания на день рождения для подруги

Сообщения о дне рождения для мужа

Приготовление вкусных блюд или изготовление подарков ручной работы звучит достаточно романтично, но что более романтично, когда его день начинается с романтического пожелания на день рождения от вас. У вас есть так много способов произвести впечатление на своего мужа, но отправка ему красивых сообщений о дне рождения никогда не ошибется.Трудно найти действительно отличные сообщения о дне рождения для мужа в Интернете, но не здесь. Взгляните на эти чудесные послания на день рождения мужу!

Очень хорошие пожелания человеку, который всегда исполнял все мои желания! Такой муж, как вы, всегда является подарком от Бога. С днем ​​рождения!

Ты навсегда останешься моим величайшим достижением в жизни. Ты всегда был мужчиной моей мечты. Я благодарен Богу за то, что принял тебя. С днём рождения, муж!

Это день, когда можно приготовить любимую еду и вместе посмотреть любимые фильмы.Потому что у тебя день рождения! Желаю вам много счастливого возвращения в этот день!

Нет лучшего места на свете, чем в ваших руках. Когда я с тобой, я всегда чувствую себя такой любимой, спокойной и защищенной! С Днем Рождения дорогой муж!

Среди всех дней, которые мы проводим вместе, твои дни рождения - мои самые любимые. К сожалению, они приходят раз в год. Желаю вам романтического С Днем Рождения!

Нет на свете мужа более совершенного и романтичного, чем мой. Желаю мужу хорошего дня рождения.Ты мой единственный герой!

Поздравляю с днем ​​рождения самого романтичного мужа и самого заботливого отца моих детей. Да пребудет с вами вечно Бог!

Самое большое благословение для женщины - это верный и ответственный мужчина. Вы идеальное воплощение прекрасного мужа. С днем ​​рождения!

Мне не нужна причина любить тебя. Для меня ты человек с золотым сердцем. С днём рождения моего красивого мужа!

Поздравления с днем ​​рождения жене

Ваша жена заслуживает всех красивых слов в мире, особенно когда у нее день рождения.Она ожидает от тебя самого лучшего. Не просто ужин при свечах или большой красный торт, а что-то большее и нечто особенное. Ваши пожелания на день рождения должны быть уникальными и привлекательными для нее. Если вы уже ищете идеальные, романтические и сладкие пожелания на день рождения для своей любимой жены, этот раздел может стать для вас золотой жилой!

Вы можете стать самым красивым цветком в саду или самым вкусным тортом в магазине. Но ты предпочел быть моей возлюбленной. С днем ​​рождения!

Спасибо за то, что ты мой любовник, моя жена, мой лучший друг и моя родственная душа! Я люблю тебя больше, чем вчера, и меньше, чем завтра.С днем ​​рождения, любимая!

Прошел еще год и Боже мой! ты так красиво стареешь! С днем ​​рождения красавица. Быть частью своей жизни - это благословение!

С Днем Рождения моего замечательного спутника жизни, который все еще может заставить меня влюбиться в мгновение ока! Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью и смехом!

Неважно, сколько тебе лет, я никогда не перестану любить тебя. Ты мой дом и мой мир. С Днем Рождения, красотка!

С Днем Рождения королеву моего королевства.Корона тебе всегда идет лучше. А теперь давайте устроим грандиозный и королевский праздник в этот особенный день!

Без твоей любви моя жизнь была бы неполной. Ты заставляешь меня чувствовать себя живым своей безусловной любовью и заботой. С днем ​​рождения!

Жена вроде тебя - мечта каждого мужчины. Я больше ничего не хочу в жизни, пока ты у меня дома. С днем ​​рождения!

Твой день рождения - это не просто день празднования, это день, когда я благодарю Бога. Потому что ты родился в этот день.С днем ​​рождения!

Подробнее: Поздравления с днем ​​рождения жене

Поздравления с днем ​​рождения брату

Брат - это тот, кто защищает вас и любит вас, не требуя возврата. Брат - высшее благословение Бога. Неважно, старше ли он вас или моложе, он всегда готов вас поддержать. Вот почему так важно выбрать правильное сообщение о дне рождения для брата. Ваши пожелания на день рождения должны отражать вашу любовь и привязанность к нему.Вот несколько уникальных сообщений на день рождения для брата!

Поздравляю с днем ​​рождения моего младшего брата, который всегда заставляет всех гордиться им. Я всегда надеюсь на лучшее для тебя! Хорошего дня!

С Днем Рождения, дорогой брат! Пусть этот год принесет в вашу жизнь самое прекрасное, вы действительно этого заслужили!

Вы - целый пакет веселья, любви и радости. Я благодарен за такого замечательного брата, как ты! Пусть ваша жизнь будет успешной и славной! С днем ​​рождения!

Вы поддерживали меня в самый тяжелый период моей жизни.Что бы ни говорили другие, ты никогда не переставал верить в меня! С днем ​​рождения, брат!

Ты всегда был самым большим зонтом над моей головой. Ты мое убежище в самые тяжелые времена. Поздравляю вас с Днем Рождения!

Вы - мой встроенный телохранитель, который сегодня упал на землю, и я благодарен за это. С Днем Рождения, дорогой брат.

Дорогой брат, хотя я не могу не обращать внимания на тебя время от времени, ты - лучший подарок, который мама и папа когда-либо дарили мне.С Днем Рождения, я так сильно тебя люблю.

Не могу поверить, что вам сегодня исполнилось несколько лет, когда вы узнали, что я люблю вас больше, чем свои любимые книги. С Днем Рождения лучшего брата в мире.

Ты единственный человек, с которым я могу вести себя глупо. С Днем Рождения, мой дорогой брат. Удачного вам в этом году.

Ты не только мой старший брат, но также мой лучший друг и мой наставник. Ваша поддержка всегда была причиной моего успеха. С днем ​​рождения!

Поздравляю с днем ​​рождения моего замечательного брата.Спасибо, что всегда поддерживаю меня. Такой брат, как ты, - благословение на всю жизнь!

Мы вместе провели самое прекрасное время в нашей жизни. Благодаря тебе мое детство было потрясающим. С днем ​​рождения, брат!

Подробнее: Поздравления с днем ​​рождения брату

Поздравления с днем ​​рождения сестре

Сестры - это углы, которые идут прямо с небес. Сестра - это тот, кто может найти правильное решение для всех ваших проблем. Сестра понимает тебя как никто другой. Если у вашей сестры день рождения, вам действительно нужно пожелать ей самое чудесное сообщение на день рождения.У нас есть коллекция красивых, милых и уникальных пожеланий сестре на день рождения.

Сестра - Божье благословение, уступающее только матери. Ты, моя сестра, лучший наставник в жизни, который когда-либо мог быть у кого-либо. Наслаждайтесь этим днем!

В этот особенный день я хочу, чтобы вы знали, что вы самая милая и самая прекрасная сестра в мире. Я так тебя люблю. С днем ​​рождения!

С Днем Рождения, сестра. Пусть сегодня начнется чудесный, славный и радостный год.

Никто не может сделать мой день веселее и ярче, чем моя прекрасная сестра. Ты такой веселый 7 юмора. Поздравляю вас с Днем Рождения!

Я очень рада видеть, что моя младшая сестра вырастает прекрасной принцессой! Пора найти ей очаровательного принца в подарок на день рождения!

С Днем Рождения мудрую девушку, у которой есть решения для всех проблем в этом мире. Мне повезло, что у меня такая мудрая сестра! Желаю Вам всего наилучшего!

Хоть я и любимец наших родителей, но ты мой любимец.С днём рождения дорогая сестра. Я надеюсь на лучшее для тебя.

С Днем Рождения, дорогая сестра! Дай бог вам здоровья и сбудутся все ваши желания и мечты! Очень счастливого дня возвращения!

Спасибо за то, что ты сестра и лучший друг! Я всегда буду рядом с тобой, несмотря ни на что, сестренка! Я тебя люблю, С Днем Рождения.

Твой день рождения - единственное, чем нам не нужно делиться в детстве, но я люблю делиться всем с тобой, моя сестра. С Днем Рождения, мой соучастник.

Одних слов недостаточно, чтобы описать тебя, моя сестра. Вы действительно самая драгоценная жемчужина в доме. С Днем Рождения сестра!

Сестра - это убежище в тяжелые времена, вдохновение в тяжелые времена и всегда доспех, спасающий нашу спину. С днем ​​рождения!

Поздравляю с днем ​​рождения мою прекрасную сестру. Желаю вам стать примером для подражания для каждой девушки в этом мире. Желаю вам всего наилучшего в будущем!

Я так горжусь тем, что у меня есть такая сестра, как ты. У тебя очень нежное сердце и красивое лицо.Если хочешь, можешь завоевать весь мир. С днем ​​рождения!

Подробнее: Поздравления с днем ​​рождения сестре

Поздравления с днем ​​рождения маме

Я старею, но ты мне нужен больше, чем когда-либо maa. Пожалуйста, будь со мной всегда. С Днем Рождения моя дорогая мама.

Дорогая мама, я никогда не смогу отблагодарить Тебя за то, что ты такая замечательная мама. Вот тебе крепкие объятия от твоего любимого ребенка. С Днем Рождения, мамочка родная!

Неважно, сколько тебе лет, ты всегда будешь в моих глазах такой же прекрасной, удивительной леди.С днем ​​рождения красавица!

Вы невероятная женщина, которая заслуживает каждого счастья в этом мире. С днём рождения тебя от сына!

Если бы и был приз за то, что ты лучшая мама в мире, ты бы выигрывал его каждый раз. С днём рождения мою любимую маму!

Поздравляю с Днем Рождения самую красивую, изящную и чудесную женщину в мире. Желаю вам года, полного сюрпризов, подарков, радостей и смеха. Люблю тебя.

Ты самая сильная женщина, которую я когда-либо видел, которая становится сильнее с возрастом и помогает всем плохим настроениям.С днем ​​рождения, мама. Спасибо за вдохновение.

Вы единственный человек, с которым я могу поделиться всеми своими секретами, не раздумывая. Вы самая замечательная мать в мире. С днем ​​рождения!

Никакая любовь в мире не может затмить любви, которую вы нам дали. Это вы научили нас, что настоящая любовь всегда безусловна. С днем ​​рождения!

Поздравления с Днем Рождения папе

Ты - зонт над нашей семьей, который защищает нас от всякой бури печали и осветления печали.С Днем Рождения, папа, мы так тебя любим.

Ты мой настоящий герой! Вы всегда вдохновляли меня и продолжаете вдохновлять. Спасибо за то, что был моим другом, а не просто отцом! С днем ​​рождения!

Спасибо за то, что ты супермен в моей жизни. Ты всегда заставлял меня чувствовать себя особенным своей любовью и заботой. С Днем рожденья тебя!

Всевышний благословил меня, когда он избрал тебя моим отцом; Да благословит Он вас достаточно, чтобы прожить хорошую и здоровую жизнь! С днем ​​рождения, папа.

Вы всегда были рядом со мной, когда я нуждался в вашей поддержке и совете.Ты самый крутой папа в мире. С днем ​​рождения!

Самый большой подарок для ребенка - это отец, который понимает и поддерживает. Я так горжусь тем, что я твой сын! С днем ​​рождения!

Ты значишь для меня все. Без тебя я никогда не смог бы быть тем, кем являюсь сегодня. Спасибо папа! С днем ​​рождения!

Ты самый важный человек в моей жизни. Спасибо, что не просто папа, а пт

.

100+ Пожелания и сообщения об уходе на пенсию

Пожелания на пенсию : Выход на пенсию знаменует собой новое начало жизни. Вы можете пожелать счастливого выхода на пенсию своему коллеге, коллеге, отцу, начальнику, другу, родственнику и члену семьи. Делясь вдохновляющими и ободряющими словами, подбодрите их, чтобы они отлично провели время и отправились в большие приключения. Вызовите улыбку на их лицах, отправив несколько чудесно продуманных поздравлений с выходом на пенсию или прощальных пожеланий. Хотя им трудно покинуть рабочее место, но ваши самые сердечные пожелания выхода на пенсию могут помочь им почувствовать себя лучше и позитивнее.Некоторые люди считают выход на пенсию удручающей частью жизни. Но вы всегда можете подбодрить их и порадовать. Итак, давайте проверим следующие пожелания выхода на пенсию, чтобы увидеть, найдете ли вы то, что искали.

Пожелания на пенсию

Желаем всего наилучшего на пенсии. Желаю вам здоровой и счастливой жизни с друзьями и семьей.

Счастливого выхода на пенсию. Наконец, у вас будет время, которое вы потратите только на себя. Надеюсь, вы испытаете все новые начинания в своей жизни в полной мере.

Сердечные пожелания новой главы в вашей жизни. Желаю вам сделать все те захватывающие и радостные дела, которые вы не могли делать все это время. Желаю хорошо провести время.

Поздравляю с выходом на пенсию. В этот особенный день вы заслуживаете самого лучшего прощания. Желаю вам наслаждаться каждым моментом этого нового путешествия в своей жизни.

Отправляя сердечные пожелания, вы собираетесь вступить в новую главу и новый этап в жизни. Но вам все равно будет не хватать вашей преданности и честности.

Ваш новый жизненный путь вот-вот начнется. Пусть сбудется все, о чем вы мечтали в пенсионной жизни! С прощанием.

Мы прекрасно провели время, чтобы ценить его вечно, у меня есть тысячи причин быть вам благодарными в этот день. Желаю вам приятной жизни впереди. Счастливой пенсии.

Вы были для меня больше, чем коллегой. Вы были как наставник и лучший коллега на свете. Хоть и болезненно, желаю вам жизни, полной счастья, после выхода на пенсию.

Спасибо, что всегда ведете нас с фронта, босс.Мы будем очень по тебе скучать. С выходом на пенсию!

Папа, я видел, как много ты работал все эти годы. Спасибо тебе за все. Пора отдыхать. Желаю всем нам красивой жизни на пенсии.

Наилучшие пожелания по случаю выхода на пенсию. Наслаждайтесь этим в свое удовольствие.

Жизнь после выхода на пенсию подобна второй возможности жизни. Подарите себе отличный и веселый отпуск, которого вы всегда мечтали. С выходом на пенсию!

После столь усердного труда все эти годы вы заслуживаете хорошего длительного отдыха.Добро пожаловать на пенсию.

Жизнь - это продолжающаяся жизнь. Я счастлив, что ты вступаешь в новую жизнь. Жизнь, полная свободного времени и веселья. Да благословит вас Бог и ваши дни будут наполнены радостью и экстазом.

С уважением и наилучшими пожеланиями в новой главе вашей жизни. Вы не только лучший начальник, но и замечательный человек. Желаю вам радостной жизни, полной захватывающих моментов.

Прощание - это всегда печальный момент, но такого сотрудника, как вы, всегда будут помнить с большой честью и любовью.Наслаждайтесь жизнью на пенсии.

Желаю вам счастливой, здоровой и полной приключений жизни после выхода на пенсию. Пусть эта новая глава принесет в вашу жизнь безмерный экстаз, смех и триумф.

Старое отделение сегодня закрыто, вот-вот начнется новое путешествие; приступить к нему с глубоким вдохом. Убедитесь, что вам все это нравится. Счастливой пенсии.

Сердечно поздравляем вас с недавним уходом с работы. Я надеюсь, что твоя пенсионная жизнь окажется чрезвычайно приятной.

Я надеюсь, что здоровье, богатство и вечное счастье охватят вас в вашей пенсионной жизни.

Беспрецедентная самоотдача, с которой вы выполняли свою работу все эти годы, заслуживает огромных аплодисментов. Надеюсь, ваш продолжительный отпуск на всю жизнь окажется потрясающим.

Спасибо за кровь, пот, слезы и упорный труд, которым вы помогли нашей компании расти.

Теперь вы заслуживаете хорошего отдыха. С выходом на пенсию!

Качество, которое вы привносите в работу, - это то, чего нам будет очень не хватать на рабочем месте.Надеюсь, глава о пенсии доставит вам большое удовольствие.

Все мы на работе будем очень скучать по вам. Но, с другой стороны, теперь вы можете хорошо провести время со своей семьей. С выходом на пенсию!

Счастливые пенсионные сообщения

Жизнь дает вам еще один шанс снова найти себя и начать все сначала. Пусть все ваши желания сбудутся на этом новом этапе вашей жизни.

Свобода - другое название пенсии; нет больше нагрузки, нет напряжения; ты сам себе хозяин.Желаю вам наслаждаться этой свободой и делать то, чего никогда раньше не делал.

Наилучшие пожелания вам в этот важный момент вашей жизни. Пусть в твоей жизни случится все великое! Счастливой пенсии.

Счастливого выхода на пенсию. Считайте это сладкой наградой за все ваши пожертвования, поздние ночи и отсутствие времени на семью. Добро пожаловать!

Мы все благодарны вам за руководство, поддержку и отличное руководство. Вам будет не хватать вашей щедрости.С прощанием.

Теперь у вас так много времени для вашей семьи и ваших близких. Жалоб больше нет. Желаю вам приятного времяпрепровождения!

Все эти годы я видел, как вы работали днем ​​и ночью; теперь пора дать себе немного отдыха и удовольствия. Расслабьтесь и снова ощутите жизнь.

Выход на пенсию дал вам новую возможность ощутить свободу в жизни. Желаю, чтобы вы ощутили острые ощущения жизни и отправились в множество приключений, которых раньше не было.

Страсть к чему-либо испортила вашу молодость, но если вы молоды наизусть, то выход на пенсию - лучшее время, чтобы снова наслаждаться жизнью.

Золотая фаза вашей жизни вот-вот начнется. Да благословит вас Бог осуществить все ваши личные чаяния до выхода на пенсию! Как можно больше живите своей мечтой.

Не могу представить вас без работы, но мы счастливы, так как теперь у вас будет много времени, чтобы проводить с нами и вы можете посетить те места, которые мы всегда хотели посетить.

Давайте расслабимся и расслабимся душой, займемся приключениями и проведем много времени с семьей. Удачной пенсионной жизни! Скучаю по тебе.

Пусть выход на пенсию принесет в вашу жизнь все прекрасное! Живите как свободный человек, как дикая птица на этом новом этапе своей жизни.

Все ваши лучшие работы будут помнить с большой благодарностью и почетом. Пусть этот выход на пенсию станет началом счастливого времени в вашей жизни.

Пусть эта пенсия даст вам возможность открыть для себя новый смысл жизни.Желаю вам делать то, о чем всегда мечтали! Поздравляю и желаю удачи на пенсию.

Также читайте: Прощальные послания для коллеги

Пожелания на пенсию другу

Я так горжусь тем человеком, которым вы являетесь сегодня. С вашей преданностью своей работе пришло время наслаждаться жизнью с вдвое большей самоотдачей.

Я рада, что вы наконец на пенсии. Теперь должны ли мы начать планировать все поездки, которые нам не предстояло отправиться? О, добрые дни, вот и мы!

Как ваш друг, я могу сказать, что именно ваши добрые дела привели вас туда, где вы находитесь сегодня.Надеюсь, вы знаете, что на самом деле означает пенсия! С праздником на всю жизнь.

Я всегда знал Вас как самого активного и трудолюбивого человека. Теперь мне не терпится увидеть, как вы наслаждаетесь своей свободой! Поздравляю с выходом на пенсию.

Надеюсь, вы знаете, что жизнь никогда не останавливается, а выход на пенсию - это просто еще один этап жизни. Примите это и наслаждайтесь жизнью, наполненной радостными моментами. Счастливого пенсионного друга.

Выход на пенсию наконец-то стучится в ваши двери. Я действительно надеюсь, что ты сможешь провести время со своей семьей.

Я наблюдал, как вы слишком много работаете в течение многих лет. Я так рада, что сейчас все подходит к концу. Вы честно заслуживаете пенсии больше, чем кто-либо из моих знакомых.

Пожелания на пенсию для отца

Вы можете почувствовать, что у вас заканчиваются идеи, как провести свой день и получить от него удовольствие, но не беспокойтесь! Я всегда здесь для вас. Счастливых выходных на всю жизнь, папа!

Я так счастлив и горжусь тобой, дорогой папа. Все напряженные расписания остались в прошлом; наконец, вы больше не будете скучать по времени и веселью с семьей.

Поздравляю с выходом на пенсию. Я надеюсь, что вы в полной мере получите удовольствие от своих дней на пенсии. Я безумно рад за тебя, папа.

После нескольких лет напряженной работы, вы, наконец, какое-то время для себя. Я так рад за тебя. Я надеюсь, вам понравится ваша жизнь по максимуму. Счастливый пенсионный папа.

Желаю вам большого счастья и крепкого здоровья во все дни выхода на пенсию. Поздравляю. Счастливого выхода на пенсию, папа. Я так тебя люблю.

Отец, наконец-то пришло время расслабиться и избавиться от финансовой напряженности.Будьте счастливы и наслаждайтесь заработанной тяжелым трудом пенсией.

Поздравляю с выходом на пенсию, папа. Наконец-то вы можете проводить больше времени со своими внуками. Мы тебя любим!

Пожелания на пенсию начальнику

Спасибо, что всегда поднимаете настроение и всегда поддерживаете нас своими словами. Поздравляю с выходом на пенсию, мы будем по тебе скучать.

Работать под вашим руководством и руководством было поистине честью для каждого из нас. Спасибо за поддержку. Наслаждайтесь пенсией, сэр.

Ничего, кроме крепкого здоровья и радостных дней на пенсии, желаем. Удачной жизни и молитесь, чтобы мы могли осуществить ваши идеалы.

Я до сих пор не могу поверить, что нас не будут встречать каждый день с вашей позитивной атмосферой в офисе, сэр. Я всегда буду помнить твой совет. Удачной жизни, сэр.

Отдел никогда не будет прежним без ваших шуток и хорошего настроения. Я буду так по тебе скучать, сэр. Удачной жизни впереди. Поздравляю с выходом на пенсию.

Босс, вы были нашим образцом для подражания на работе. Ваша решительность и стойкость заслуживают высокой оценки. Желаем вам счастливой уединенной жизни с близкими.

Нам будет очень не хватать ваших навыков принятия решений и превосходного лидерства. С выходом на пенсию, босс!

Подробнее: Пожелания на пенсию для начальника

Пожелания на пенсию для коллеги

Спасибо за то, что вы всегда создаете мотивирующую атмосферу во всем офисе. Я всегда буду скучать по твоему присутствию здесь.Удачной жизни впереди!

Совместное рабочее место с вами было не чем иным, как абсолютным благословением. Вы друг, наставник и отличная компания. Да благословит тебя Бог.

Теперь, когда вы уходите на пенсию, кто снимет всю рабочую нагрузку с помощью глупых шуток? Нам будет очень не хватать нашего замечательного коллеги в офисе. Наслаждайтесь пенсией.

Привет, мистер перфекционист! По тебе будет так сильно скучать. Надеюсь, вам понравится пенсия, и вы не забудете друзей на всю жизнь, которых вы ей сделали.Добрые пожелания.

Вы были лучшим коллегой, о котором можно было мечтать. Спасибо за такую ​​добрую и удивительную душу. Наслаждайтесь своими днями в полной мере.

Мой дорогой коллега, я буду скучать по нашим разговорам за чаем. Всего наилучшего на новом этапе вашей жизни.

Сердечно поздравляю Вас с уходом с работы. Когда тебя нет, работа никогда не будет прежней.

То, чего вы добились на работе, и то, как вы всегда помогали, делает вас одним из моих любимых коллег (вставьте имя).Я буду очень по тебе скучать. Счастливой пенсии.

Пожелания учителю выйти на пенсию

Спасибо, господин / госпожа (укажите имя) за то, что (укажите тему) для нас было легко. Очень немногие люди могут учить так же хорошо, как вы. Мы будем скучать по тебе!

Сэр / мадам, вы были для меня отличным образцом для подражания на протяжении всей старшей школы. Мне очень грустно от мысли, что я больше не увижу тебя в школе. Тем не менее, желаю счастливой пенсии.

Ты был рядом со мной, когда никого не было.Спасибо за всегда терпение, доброту и понимание. Прежде всего, спасибо за то, что вы являетесь моей опорой. Пусть пенсия принесет вам радостные вести.

Вы были так добры, внимательны,

.

200+ Новогодних пожеланий и сообщений на 2021 год

Новогодних пожеланий : Возможно, у вас были действительно хорошие воспоминания о прошлом, но вы никогда не знаете, что принесет вам новое. Пора надеяться, мечтать и принимать новые решения на новый год в вашей жизни. Пора общаться друг с другом и загадывать новогодние пожелания. Пришло время двигаться дальше и осваивать новые возможности. Новый год - это много новых мечтаний и новых достижений. Люди во всем мире с нетерпением ждут этого времени года, чтобы отпраздновать воспоминания, которые они оставили в прошлом году, и приветствовать новый.Если вы в восторге от предстоящего Нового года, самое время взглянуть на эти уникальные новогодние послания и пожелания, потому что вам действительно нужно поздравить своих близких с Новым годом!

Поздравления с Новым годом

Желаю вам года, полного благословений и новых приключений. С Новым Годом!

Пусть этот Новый год принесет вам много радости и веселья. Желаю вам мира, любви и успеха. Шлю вам самое сердечное новогоднее пожелание!

Надеюсь, что новый год будет лучшим годом в вашей жизни.Пусть сбудутся все Ваши мечты и исполнятся все Ваши надежды!

Надеюсь, ваша жизнь будет полна сюрпризов и радостей в новом году, который вот-вот начнется. Будьте благословлены всем, чего хотите в жизни.

Вспомните все хорошие воспоминания, которые у вас остались, и знайте, что в наступающем году ваша жизнь будет полна чудес. С Новым 2021 годом!

С Новым годом вас! Пусть наступающий год принесет вам святых благ и мира!

Я люблю тебя сегодня больше, чем вчера.И я буду любить тебя завтра больше, чем люблю тебя сегодня. С Новым 2021 годом!

Подходит к концу еще один прекрасный год. Но не волнуйтесь, еще один год на пути, чтобы украсить вашу жизнь безграничными красками радости!

Пусть Новый год принесет вам счастье, мир и благополучие. Желаю вам радостного 2021 года!

Пусть этот год принесет в вашу жизнь новое счастье, новые цели, новые достижения и много нового вдохновения. Желаю вам года, полного счастья.

С Новым годом самого милого человека на свете.Спасибо за то, что вы есть в моей жизни.

Я хочу, чтобы новый год был таким же ярким, как ваши глаза, таким же сладким, как ваша улыбка, и таким же счастливым, как наши отношения. С Новым Годом! Желаю вам удачного Нового года!

Желаю вам счастливого Нового года. Надеюсь, у вас впереди отличное времяпрепровождение.

Единственное, что я желаю в этот Новый год, - это то, что я хочу любить тебя больше, чем когда-либо, заботиться о тебе больше, чем когда-либо, и делать тебя счастливее, чем когда-либо. С Новым Годом!

Твоя любовь наполнила мое сердце счастьем, которого я никогда не чувствовал.Ты дал мне жизнь, о существовании которой я даже не подозревал. Желаю моей любви отличного Нового года!

Я хочу, чтобы год был наполнен счастьем и силами, чтобы преодолеть все темные часы. Вы настоящее благословение. С Новым годом, любимый.

Лучшая дружба - это та, которая не исчезает ни на что. Они стареют и делают жизнь стоящей, когда что-то идет не так. Спасибо, дружище за все. Счастливого Нового года!

Пусть новый год принесет в жизнь все то хорошее, что вы действительно заслуживаете.У вас уже был потрясающий год, и вас ждет еще один, более потрясающий!

Ваше присутствие в моей жизни подобно открытой двери, которая приветствует счастье и радость в изобилии. Я никогда раньше не чувствовал себя таким живым. С новым 2021 годом!

Жизнь полна взлетов и падений, но благодаря вам, ребята, я никогда не чувствую себя подавленным. Спасибо за мою поддержку. Я так тебя люблю, с Новым годом. Да благословит тебя Бог.

С Новым годом! Я надеюсь, что все ваши начинания в 2021 году увенчаются успехом.

Попрощайтесь со старым и примите новое, полные надежд, мечтаний и амбиций.Желаю вам счастливого Нового года!

Желаю года, наполненного смехом, успехов и мира, мои дорогие коллеги. Да благословит Бог каждого из нас и наши семьи. С Новым Годом.

Новый год, новые надежды, новые разрешения, новые духи и новые мои теплые пожелания именно вам. Желаем многообещающего и насыщенного Нового года!

Пусть 12 месяцев нового года будут для вас полны новых достижений. Пусть дни будут наполнены вечным счастьем для вас и вашей семьи!

Свежие НАДЕЖДЫ, Свежие ПЛАНЫ, Свежие УСИЛИЯ, Свежие ЧУВСТВА, Свежие ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.Встречайте 2021 год с новым ОТНОШЕНИЕМ. С Новым Годом.

Пусть радости Нового года навсегда останутся в вашей жизни. Желаю вам найти свет, который направит вас к желаемой цели. С Новым Годом!

Пора украсить свою жизнь красками, которые подарил вам этот новый год. Пусть ваша жизнь засияет ярче тысячи молний!

С Новым годом! Надеюсь, в 2021 году все ваши мечты сбудутся - вперед и назад!

Новый год подобен пустой книге.Ручка у вас в руках. Это ваш шанс написать для себя красивую историю. С Новым Годом.

Надеюсь, что новый год будет для вас полон позитива. Пришло время принять радость, которую он приносит вам. С Новым Годом!

Новогодние послания

Вы пришли в мою жизнь, чтобы положить конец всем моим страданиям и тяжелым временам. Сегодня я счастливее самого счастливого человека в мире. С новым годом дорогой!

Вы несомненно лучший человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни.У вас есть чему поучиться. Желаю вам удачного года впереди!

Новый год - как чистая книга, а перо в ваших руках. Это ваш шанс написать для себя красивую историю. С Новым Годом.

Пусть Новый год начнется со свежих радостей и мирной жизни. Желаю вам тепла, единения и благополучия. С Новым Годом!

Пока ты со мной, мне не нужен другой повод для празднования Нового года. Вы все причины, по которым мне нужно улыбаться.Желаю вам счастливого Нового года!

Пусть этот наступающий год будет настолько прославленным, насколько вы этого хотите. Сделайте этот год более запоминающимся, чем когда-либо, выполнив все поставленные задачи. Удачного и счастливого Нового года.

Желаю вам счастливого Нового года и надеемся, что вы получите много благословений в грядущем году.

Прошел еще год, наступил еще один год. Я желаю вам, чтобы с каждым годом вы реализовывали все свои мечты. Пусть Бог изольет на тебя любовь и заботу. С Новым Годом.

Жизнь - это не владение; это о признательности. Новые надежды и стремления. С Новым Годом!

Поздравления с Новым годом для друзей

Ты был самым замечательным другом в моей жизни все последние годы. Я надеюсь, ты никогда не перестанешь это делать. С Новым Годом!

Стать твоим другом - лучшее, что я сделал за последний год. Мне очень хотелось бы сохранить эту дружбу на всю оставшуюся жизнь!

Спасибо, что держитесь за меня, когда мне становится тяжело и я устаю от жизни.Да благословит Господь нашу связь и вас - во веки веков и навсегда. Приятных каникул. С Новым Годом.

Будь то конец или начало, такой друг, как вы, всегда является благословением. Надеюсь, этот год принесет вам и вашей семье много счастливых моментов! С Новым Годом!

Радость встречи с новым годом казалась бы меньшей, если бы такого друга, как вы, не было рядом. Спасибо за все хорошие моменты дружбы. С Новым Годом!

Я так рада, что мы друзья. Позвольте нашим очкам звенеть, и давайте надеяться на все лучшее, что может предложить жизнь.С новым годом мой друг!

Спасибо за все хорошие воспоминания о прошедшем году. Желаю вам яркого Нового года, мой дорогой друг.

Друзья, как будто вы можете сделать плохой год прекрасным в конце. Такие друзья, как вы, могут делать жизнь лучше в течение года. С Новым Годом!

Жизнь - не что иное, как путешествие, и без хорошей компании это путешествие может показаться скучным и утомительным. Мне повезло, что ты есть в моей жизни. С Новым годом, дорогой друг!

Без вас прошлый год не был бы таким приятным.Не могу дождаться, чтобы сделать то же самое в этом году. Желаю вам счастливого Нового года!

Пусть сбудутся все ваши мечты и вы найдете любовь всей своей жизни в этом новом году. У меня есть для тебя только добрые пожелания. Спасибо за то, что ты для меня такой хороший друг!

Прошлый год был особенным в моей жизни, потому что я встретил вас. Следующий год будет особенным, потому что ты уже мой лучший друг!

Желаю вам стать миллиардером в этом новом году, чтобы мне больше не приходилось оплачивать ваши счета в ресторане.Желаем вам удачного года!

Приятно думать о том, как быстро мы стали такими хорошими друзьями друг для друга. Я уверен, что наша дружба будет длиться вечно. С новым 2021 годом!

Я получил много благословений в жизни, но ты всегда будешь лучшим из тех, кого Бог когда-либо давал мне. С новым годом мой друг!

Я не всегда могу ценить тебя как друга, но в глубине души у меня есть для тебя место, которое никто никогда не сможет занять. С Новым Годом!

Мне так понравилось с вами в этом году, что мне не терпится начать новый.Спасибо, что показали мне истинный цвет дружбы. С новым годом дорогой друг!

Подробнее: 50+ новогодних пожеланий для друзей и семьи

Романтические новогодние пожелания

Это почти конец еще одного замечательного года для нас. Обещаю, с каждым днем ​​нового года моя любовь к тебе будет только сильнее!

Нет ничего в этом мире, что могло бы ослабить мою любовь к тебе. Я твой до скончания веков. Желаю вам года, полного любви!

Я был так занят любовью к тебе, что едва заметил, что прошел еще один год.С новым годом любовь моя! Желаю всем счастья в этом мире!

Готовясь встретить новый год в жизни, я хочу, чтобы вы знали, что я всегда найду новые способы полюбить вас! с Новым Годом!

Неважно, сколько лет проходит - я всегда буду дорожить всеми нашими прекрасными моментами, несмотря ни на что. Я люблю тебя, детка. С Новым Годом.

Мое новогоднее решение - любить вас больше, чем в прошлом году. Я обещаю сделать этот Новый год для вас прекрасным.С Новым Годом!

Трудно выразить словами, насколько ты значишь для меня. Я буду выбирать тебя снова и снова, потому что я искренне, безумно и глубоко люблю тебя. С Новым Годом.

Каждый новый год - это повод для меня полюбить вас по новым причинам. С Новым Годом! Я никогда не перестану влюбляться в тебя!

Твоя милая улыбка может заставить меня забыть мою самую глубокую боль и самые тяжелые печали. С новым годом, дорогая. Вы причина того, почему новые годы такие замечательные!

Веселые новогодние сообщения

Пора принимать новогодние обещания, которые, как вы знаете, никогда не сможете выполнить.Но ты все равно это сделаешь. С Новым Годом!

Прошел еще один год, а ты все еще тот тупой человек, которым был всегда. Будем надеяться, что в этом году вы сможете стать лучше!

Помни, дружище, жизнь всегда дает тебе второй шанс. Для чего нужны новые годы? Лови свои шансы каждый раз! С Новым Годом.

Знаете, какая у меня самая любимая часть нового года? Я всегда принимаю решения, когда напиваюсь, поэтому никогда не придерживаюсь их. С Новым Годом.

Вы знаете, что стары и устали, когда вам просто хочется вздремнуть вместо того, чтобы быть пьяным и повеселиться в канун Нового года.С новым 2021 годом!

Самое забавное в последнем дне года - это то, что вы можете составить кучу нереалистичных списков задач, но все равно все скажут, что вы можете их выполнить!

Я не принимаю новых решений на Новый год. Я действительно умею вас раздражать, и я просто продолжу идти по этому пути!

Пусть все ваши проблемы исчезнут так же быстро, как и ваше новогоднее решение каждый год. Желаю вам счастливого Нового года, полного счастья!

В жизни уже много хорошего.Вам просто нужно перестать жаловаться и быть немного оптимистичнее. Наслаждайтесь этим Новым годом с половиной стакана водки!

Новый год приносит много новых проблем. Но хорошо то, что они обычно длятся столько же, сколько и ваше новогоднее решение. С Новым Годом!

Жизнь научила меня, что не важно, что ты говоришь и как ни стараешься; вы никогда не сможете помешать некоторым людям делать глупые новогодние обещания! С Новым Годом!

Планирую приехать к вам домой 31 декабря, чтобы 1 января сказать - я уже год живу в вашем доме! С Новым Годом.

Продолжайте повторять старые ошибки, но делайте это по-новому. Примите мои сердечные, теплые пожелания в этом новом году. Всего наилучшего!

Новые годы похожи на кнопки перезагрузки, чтобы начать все сначала, за исключением того факта, что ваше устройство давно умерло. Удачного Нового года!

Подробнее: 80+ забавных новогодних сообщений

Поздравления с Новым годом для подруги

Каждый момент, который я провел с тобой в прошлом году, заставлял меня осознавать, насколько ты важен в моей жизни. Я никогда не хочу тебя терять.С Новым Годом!

С тех пор, как я встретил вас, вы стали целью моей жизни. Я просто хочу держать тебя рядом со мной и любить тебя всем, что у меня есть. С новым годом любовь моя!

У нас общая химия, которая когда-нибудь может создать самую сильную связь в этом мире. Давайте вывести наши отношения на новый уровень в этом новом году!

Не могу поверить, что собираюсь провести новый год с самой красивой девушкой в ​​мире. Спасибо, что дали мне шанс полюбить тебя. С Новым Годом!

Каждый новый год в моей жизни может быть полон любви и романтики только потому, что ты в моей жизни.Я с нетерпением жду возможности провести с вами еще один прекрасный год!

Единственное, что я хочу иметь на новый год, - это чтобы вы всегда и навсегда чувствовали себя счастливыми. Ваше счастье всегда будет моим приоритетом номер один!

Спасибо за то, что сделали мою жизнь менее несчастной и более полноценной. Вы добавляете новые краски в мою жизнь. Я так тебя люблю. С Новым Годом.

Это не твоя красота, а красота твоего сердечного лица заставила меня полюбить тебя. Я хочу тысячу нового года с тобой в моей жизни!

Твоя любовь подобна мелодии в моей голове, которая успокаивает мой разум и делает мою жизнь сладкой.Ваше существование - это дар, который я получил от Бога. Желаю вам счастливого Нового года, наполненного любовью!

У тебя очаровательная улыбка, которая тает мое сердце каждый раз, когда я смотрю на тебя. Ты мое вдохновение и надежда моей жизни. Желаю вам счастливого года впереди. С Новым Годом!

Бог дал мне еще одну возможность так сильно любить тебя. Я называю это новым годом! С новым годом, дорогая! Ты лучшее, что со мной случилось!

Найти счастье легко, но не всегда легко найти чистую радость и душевный покой.До начала этого нового года, дорогая, я обещаю дать тебе обоим в изобилии. С Новым Годом!

Вы - неразгаданная тайна, неразрушенное заклинание и неоткрытое сокровище. В этом новом году позвольте мне стать Шерлоком Холмсом в вашей истории! С Новым Годом!

Желаем лучшего года, новых возможностей и прекрасных моментов. С Новым годом, милая. Удачного вам года впереди.

Ты - настоящий солнечный свет в моей жизни и тот, кто освобождает меня. Спасибо тебе за все. Останься со мной навсегда и всегда.С Новым Годом.

Пусть наступающий год принесет вам смех и радость, счастье и успех. Да благословит тебя бог, милая. С Новым Годом!

Подробнее: Романтические новогодние пожелания для подруги

Новогодние сообщения для парня

Прошел еще один год, но я все еще безумно люблю тебя. С Новым годом, Любовь!

С Новым годом, детка! Ты воистину солнышко в человеческом обличье, что делает мои хмурые дни солнечными и веселыми!

Бог был слишком добр, чтобы послать в мою жизнь кого-то вроде тебя.Я хочу быть уверенным, что этот дар Божий останется со мной навсегда. С Новым Годом!

Я хочу сделать вас счастливыми так же, как вы сделали меня счастливым, войдя в мою жизнь. Я хочу встретить с вами еще много новых лет до конца своей жизни.

Я с нетерпением жду возможности провести с вами еще много романтических моментов в следующем году. Спасибо, что благословили мою жизнь своим присутствием. С Новым Годом!

Весь прошлый год мне казалось, будто я живу на небесах. Я никогда не знал, что твоя любовь ко мне была такой глубокой и искренней.С Новым Годом!

Если бы я мог прожить тысячу лет на этой земле, я бы предпочел жить с вами все это время. Твоя любовь теперь значит для меня все. С Новым Годом!

Хочу провести новый год как в прошлом году. Это было так полно любви и сострадания. Я надеюсь, что новый год будет не меньше этого.

Мне повезло, что в моей жизни есть такой драгоценный камень, как ты. Вы делаете все проще и проще. Спасибо за такую ​​замечательную поддержку. С Новым Годом.

Ты понятия не имеешь, какое влияние ты оказал на мою жизнь.Спасибо, что выбирали меня снова и снова. С Новым годом, милая. Я тебя люблю.

Проведя чудесный год рядом с вами, вы стали лучше, и в этом нет никаких сомнений. Я не могу дождаться, чтобы провести с тобой остаток своей жизни. С Новым Годом.

В наступающем году я желаю Богу, чтобы он помогал вам во всем и благословлял вас в течение всего года. С Новым годом, милая.

Чувство, которое я испытываю к вам в моем сердце, всегда дает мне столько вдохновения и надежды на будущее.Твоя любовь горит пламенем, которое подпитывает мой разум и заставляет биться мое сердце! С Новым Годом!

Каждый дюйм моего тела жаждет тебя, и каждая часть моей души желает тебя. Ты единственная причина, по которой я улыбаюсь каждый день. С Новым Годом!

Ты наполняешь мои чувства и заставляешь меня любить тебя в 10 раз больше, чем когда-либо. С Новым годом, люблю тебя до луны и обратно.

Подробнее: Романтические новогодние пожелания для парня

Поздравления с Новым годом для жены

Спасибо за то, что ты самая прекрасная жена в этом мире.Я действительно хочу сделать этот год для вас особенным. С новым годом, дорогая!

Я никогда не жалею о том, что был с тобой. Ваше присутствие - самое приятное, что может со мной случиться. с Новым Годом!

Я так занят проживанием хороших лет, что почти забыл, что такое плохой год! Спасибо, что сделали мою жизнь кусочком рая. С новым годом дорогой!

Ты завершил не только меня, но и мой дом и мой мир. Я хочу проводить каждый год своей жизни, любя тебя.Желаю счастливого Нового года!

Ты наполнил мою жизнь изобилием любви, радости и улыбок. Вы из тех женщин, которые могут получить только удачливые. С Новым Годом!

Ты самое большое благословение в моей жизни. Вы воплотили в жизнь все мои мечты. Пусть Новый год принесет вам столько радости, сколько вы заслуживаете!

Ты всегда доставляешь мне чувство удовлетворения. С тобой я полон и горжусь. Я никогда не смогу начать новый год без тебя. С Новым Годом!

Никто не может любить меня больше, чем ты.Я не могу вспомнить, когда в последний раз мне было грустно с тех пор, как ты вошел в мою жизнь. Спасибо за то, что ты такая замечательная жена. С Новым Годом!

Безусловная любовь, которую я получил от тебя, никогда не будет возвращена. Я могу только пообещать вам, что сделаю все возможное, чтобы вы были счастливы в жизни. С Новым Годом!

Спасибо, что подарили мне свою любовь. Я знаю, что в следующем году мы будем счастливее, чем когда-либо. С Новым годом, большое спасибо за все. Я тебя люблю.

Я всем сердцем надеюсь, что вы получите всю любовь и уважение, которых заслуживаете в Новом году, и расцветете наилучшим образом.С Новым годом, жена.

Спасибо, что согласились провести со мной остаток своей жизни! Я хочу сделать вас счастливее, чем в прошлом году. С новым годом детка.

Ты яблоко моих глаз. Ты делаешь все лучше и не мог попросить кого-то другого, кроме тебя, быть моим партнером. Я так сильно тебя люблю, моя жена. С Новым Годом.

Подробнее: Новогодние сообщения для жены

Поздравления с Новым годом для мужа

С Новым годом, Любовь! Пусть предстоящий год приведет вас к вершине процветания!

С Новым годом, муженек! Надеемся, что у вас останется больше воспоминаний и весело провести время с вами!

Ты был и всегда будешь мужчиной моей мечты.Я люблю Тебя всем сердцем и уважаю тебя за то, кто ты есть. С Новым Годом!

Моя жизнь больше походила на сказку с тех пор, как ты вошел в мою жизнь. Ты заставил всю мою грусть исчезнуть одним прикосновением своей любви. С Новым Годом!

Я мечтала о милом муже и счастливом доме, и Бог познакомил меня с вами. Ты лучшее достижение в моей жизни. С Новым Годом!

Я не думаю, что у меня может быть плохой год в моей жизни, пока вы живете в нем. Ты действительно лучший спутник жизни на свете.С Новым Годом!

Спасибо за то, что последний год моей жизни стал коллекцией прекрасных воспоминаний. Ваше присутствие в жизни - это все, о чем я когда-либо мечтал. С Новым Годом!

Мое сердце похоже на океан любви к тебе. Моя любовь к тебе настолько глубока, что никогда не иссякнет. Желаю долгой и здоровой жизни! С Новым Годом!

Ваше присутствие в моей жизни было феноменальным. Вы подарили мне столько захватывающих моментов и прекрасных воспоминаний, которые я буду хранить вечно. Желаю вам счастливого Нового года!

Ты самая важная часть моей жизни.Я провел с вами самые памятные годы своей жизни. Спасибо, что ты самый лучший муж. С Новым Годом!

С вами больше, чем просто новый год. Для меня это будет еще один хороший год, который я проведу в любви и заботе о тебе. С наступающим 2021 годом!

Вы стали частью моей жизни еще до того, как я это осознал. Для меня самым большим удовольствием станет в этом году стать причиной твоего счастья. С новым годом, дорогая!

Спасибо за то, что заставили меня почувствовать себя особенной.Вы не только мой муж, но и мой самый большой помощник. С Новым Годом!

Мое сердце бьется быстрее, когда ты прикасаешься ко мне. Простая мысль о тебе может вызвать улыбку на моем лице. Люблю до Луны и обратно. С Новым Годом!

Еще один замечательный год в пути. Просто хотел поблагодарить вас за то, что вы принц моей сказки. Я люблю тебя, пока смерть не разлучит нас и даже после этого. С Новым Годом.

Спасибо, что заставили меня почувствовать себя самым важным человеком. Я люблю тебя больше за то, что заставила меня полюбить себя! С Новым годом, твой милый милый парень.

Подробнее: Новогодние сообщения для мужа

Новогодние пожелания для родителей

Рождение для родителей, таких как вы, - это благословение на всю жизнь. Я благодарен вам за то, что вы любите меня и заботитесь обо мне с момента моего рождения. С Новым Годом!

Возможность проводить с вами каждый новый год - самое прекрасное переживание в жизни. Пусть новый год принесет вам долгую улыбку на ваших лицах.

Даже если я умру и родлюсь тысячу раз у тысячи разных родителей, я никогда не смогу быть так счастлив, как я, от того, что родился у тебя! С Новым Годом!

У Бога всегда есть лучший план для меня.Все началось с того, что он решил отправить меня к самым удивительным родителям в мире. С Новым Годом!

Я хочу сделать этот новый год лучшим годом для вас двоих. Я хочу убедиться, что вы счастливы и наслаждаетесь каждым моментом в году. С Новым Годом!

Поздравления с Новым годом для семьи

Мне повезло, потому что моя семья поддерживала меня во все плохие и хорошие времена. Хочу поздравить мою замечательную семью с Новым годом!

Я целый год жду только этого времени в году, чтобы вернуться в свой милый дом, чтобы провести канун Нового года со своей милой семьей.Всех с новым годом!

Неважно, как далеко я от вас, ребята, я всегда буду скучать по вам, особенно сейчас, потому что сегодня канун Нового года. С Новым Годом!

Осталось еще несколько часов, но я уже начала скучать по маминым вкусным блюдам. Всех с новым годом. Я уже в пути!

Это здорово - быть частью семьи, в которой столько красивых людей. Я люблю вас всех и скучаю по вам. С Новым Годом!

Подробнее: Рождественские пожелания для семьи

Поздравления с Новым годом для сестры

Когда солнечный свет целует ваш лоб, чтобы вы знали, что это новое утро в новом году, я издалека посылаю вам любовь и много позаботьтесь о новом году!

Желаю, чтобы этот новый год был для вас таким веселым.Желаю вам наслаждаться каждым моментом наступающего года. С Новым Годом!

У нас с вами один корень одного дерева. Неважно, насколько мы далеки друг от друга, мы всегда будем связаны нашим сердцем. С Новым Годом!

Сестра - лучшая подруга для брата и сестры. Пусть в твоей жизни произойдет самое лучшее. С Новым Годом.

Моей прекрасной сестре я посылаю всю свою любовь и новогодние пожелания, чтобы все было в прекрасном году. Пусть ваш Новый год будет всегда наполнен счастливыми моментами и любовью.

У нас столько воспоминаний, что невозможно встретить Новый год, не думая о тебе! С новым годом дорогая сестра!

Ваша безоговорочная любовь и забота сделали меня тем, кем я являюсь сегодня. Вы не только моя сестра, но и лучший друг. С Новым Годом!

В этот Новый год будет больше еды для твоей толстой сестры, потому что все, что ты делаешь, это ешь, а не работаешь. С Новым годом, сестренка.

Новогодние пожелания брату

Ты - лучшее благословение, которое человек когда-либо получал от Бога.Моя самая сердечная любовь и молитва за вас в наступающем году. С Новым Годом!

Завтра, когда вы проснетесь новым утром в новом году, просто знайте, что ваша сестра всегда рядом, чтобы поддержать вас, несмотря ни на что. С Новым Годом!

Ваше присутствие в жизни - причина комфорта и удовлетворения. Ты идеальный брат и лучший друг в моей жизни. С Новым Годом!

Старый, с таким количеством воспоминаний о нас, вот-вот уйдет. Но не грустите, в новом году мы снова оставим массу приятных воспоминаний.

Наслаждайтесь каждым моментом Нового года и, возможно, ищите новые возможности, которые помогут вам добиться успеха. С Новым годом, брат мой!

Дорогой брат, мы встречаем Новый год. Желаю сердечно поздравить вас с счастьем и крепким здоровьем. Желаю вам удачного года впереди!

Ты заботился обо мне весь последний год как настоящий опекун. Я хочу того же всю оставшуюся жизнь. С Новым годом моего любимого брата!

Дорогой брат, Пусть всего g

.

Смотрите также